DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4565

Title: แผนธุรกิจร้านปั่นจัง
Other Titles: Business Plan for Pan Jung Shop
Authors: วนศิญา แสงเวช
Keywords: น้ำผลไม้
สมูทตี้
แผนธุรกิจ
Fruit Juice
Fruit Smoothie
Business Plan
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: แผนธุรกิจร้านน้ำปั่นผลไม้สมูทตี้ จัดทำเพื่อศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจการเปิดร้านน้ำปั่นผลไม้ ภายใต้ชื่อร้าน ปั่นจัง ในด้านแนวโน้มตลาดน้ำผลไม้ปั่นเริ่มขยายตัวมากขึ้น กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพหันมาบริโภคน้ำผลไม้มากขึ้น และธุรกิจนี้มีอัตราการเจริญเติบโตต่อเนื่อง จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงจัดทำแผนธุรกิจนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจร้านน้ำปั่นผลไม้สมูทตี้ให้ประสบความสำเร็จ ธุรกิจร้านน้ำปั่นผลไม้สมูทตี้ มีจุดเด่นที่แตกต่างกับร้านน้ำปั่นทั่วไป คือ เป็นน้ำปั่นสมูทตี้ที่ใช้ส่วนผสมของผลไม้แท้ ๆ ตามความชอบของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังสร้างจุดเด่นในรสชาติ และความแปลกใหม่ของรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ในการจัดทำแผนธุรกิจนี้ได้ทำการศึกษาวิจัยการตลาดด้วยวิธีการสัมภาษณ์กับประชากร จำนวน 300 คน การวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ การวิเคราะห์ความสี่ยง ความได้เปรียบในการแข่งขัน และการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่การสร้างกลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจในอนาคต จากการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าเพื่อสุภาพ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสามารถเรียงลำดับด้าน ที่มีคะแนนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ มีความปลอดภัย ช่องทางในการซื้อมีหลากหลายและเข้าถึงง่าย มีโปรโมชั่น ลดแลกแจกแถม ราคามีความเหมาะสม และคุณภาพของสินค้า จึงได้ใช้กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มต่าง ๆ การสร้างเพจ เพื่อรองรับเว็บไซต์ เนื่องจากเพจเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลได้ได้ง่าย สร้างการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ทันสมัยและสะดวกสบายต่อการใช้งานหรือบริโภค กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เว็บไซต์กลยุทธ์ด้านผู้นํา สร้างมาตรฐานการ ปฏิบัติงานให้พนักงานอันนําไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ เมื่อพิจารณาความเป็นได้ของการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ พบว่า มีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยใช้งบลงทุนประมาณ 1,000,000 บาท และมีค่า NPV (5ปี) เท่ากับ 4,562,701.24บาท IRR เท่ากับ 195% และระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 5 เดือน
The business plan is created to study and assess business feasibility of running a fruit smoothie shop under the brand name of “Pan Jung”. In fact, the fruit smoothie market is expanding in pace from demand on organic drinks of trendy consumers who recently have turned to drink more and more this kind of beverage. The fruit smoothie business continues to grow dramatically. In consequence, we are interested to conduct this business plan, paving the way for a success of running the fruit smoothie business. Fruit smoothie products possess features that vary from other counterpart beverage products. First of all, the ingredient is made of selected fresh fruit at preference of individual customer. Apart from the ingredient, their flavors are unique resulting from fresh fruits mixed in the making process. In-depth marketing research associated with In-depth interview with 300 people is the main method to create this business plan. SWOT Analysis; strengths, weaknesses, opportunities and threats, is used while a use of analysis on its advantages from competition, the concepts and business theories is necessary to implement strategies toward the business management. It was suggesting that a factor of the marketing mix affecting a decision on buying organic products was highly rated when categorized from the first five scales, namely, safe products, various distribution channel and accessibility, striking promotion, reasonable prices and product quality. The business strategy has played a major role from the marketing campaign which can be achieved widely via the Web pages as well as other online media. Products and price strategies with a distinctive packaging design with stylish and convenient pattern are still vital while increasing distribution channels and improving information systems remain essential ways for a success. Leadership Strategy by establishing performance standards for employees would lead to a quality service. It was found that investment feasibility would improve this business performance even though it cost dramatically high. It requires a cost of 1,000,000 Baht for and would gain NPV value that is equivalent to 4,562,701.24 Baht while IRR is around 195 percent and payback period is of 5 months’ time.
Description: การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2563
Advisor(s): สุมนา ธีรกิตติกุล
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4565
Appears in Collections:Independent Studies - Master
Independent Studies

Files in This Item:

File Description SizeFormat
wanasiya.sang.pdf5.37 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback