DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4562

Title: แผนธุรกิจร้านข้าวแกงบ้านสวนและขนมของฝาก สาขาศูนย์บริการทางหลวง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา
Other Titles: Business Plan for Khao Kang Baan Suan Restaurant and Collective Dessert, Motorway Service Center Branch, Bang Pa-In – Nakhon Ratchasima Intercity Motorway Project
Authors: รตา ศรีธวัชพงศ์
Keywords: การกระตุ้นการท่องเที่ยว
ร้านข้าวแกงบ้านสวนและขนมของฝาก
ศูนย์บริการทางหลวง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา
package of Tourism stimulus
Khao Kang Baan Suan Restaurant and Collective Dessert
Motorway Service Center Branch, Bang Pa-In – Nakhon Ratchasima Intercity Motorway Project (M6)
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: ปัจจุบันรัฐบาลได้กระตุ้นระบบเศรษฐกิจในประเทศ ด้วยการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ และอีกหนึ่งโครงการที่คาดว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยได้เป็นอย่างดีคือโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา ที่จะช่วยลดการจราจรติดขัดบนถนนพหลโยธินลงได้ อีกทั้งยังสามารถเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างรวดเร็ว โครงการดังกล่าวส่งผลโดยตรงกับกิจการริมทางถนนพหลโยธิน รวมถึงร้านข้าวแกงบ้านสวน สาขา 2 ถนนพหลโยธินฝั่งขาออกกรุงเทพ ที่จะมีปริมาณลูกค้าลดลง เพื่อแก้ปัญหานี้จึงเกิดเป็นแผนธุรกิจร้านข้าวแกงบ้านสวนและขนมของฝาก สาขาศูนย์บริการทางหลวง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา ที่จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อมองหาโอกาสและความเป็นไปได้ในการลงทุน รวมถึงการเตรียมกลยุทธ์และแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมเพื่อรับมือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการเปิดร้านภายในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา โดยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือการใช้แบบสอบถามพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจการใช้บริการ ร้านอาหารข้าวแกงบ้านสวนและขนมของฝาก สาขาศูนย์บริการทางหลวง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา โดยศึกษากับกลุ่มลูกค้าของร้านข้าวแกงบ้านสวน สาขา 2 ถนนพหลโยธินฝั่งขาออกกรุงเทพ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารบนถนนพหลโยธิน ช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงสระบุรี ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว จำนวน 7 ท่าน เพื่อทราบความคิดเห็นการเปิดกิจการที่ศูนย์บริการทางหลวงโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีความคิดที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางจากการใช้เส้นทางพหลโยธินมาใช้เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนี้ และยินดีที่จะใช้บริการร้านข้าวแกงบ้านสวนและขนมของฝากสาขาใหม่นี้ โดยมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการร้านข้าวแกงบ้านสวนและขนมของฝาก สามอันดับแรกคือ ด้านที่ตั้งของสถานบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านบุคลากร สำหรับผลการศึกษาจากผู้ประกอบการร้านอาหารพบว่าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนี้ส่งผลกระทบ โดยตรงแก่ธุรกิจในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนึ่งคือการเปิดกิจการภายในโครงการนี้ โดยมีอุปสรรคสำคัญของธุรกิจคือสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงคู่แข่งที่เป็น Fast Food Chain จากผลการศึกษาจึงได้เลือกทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเดิมของร้านที่เปลี่ยนไปใช้เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา เพราะลูกค้ารู้จักกับร้านของเรามาก่อน อีกทั้งพัฒนาให้ร้านเป็นจุดกระจายสินค้าขน,เค้กบ้านสวนอีกด้วย
Currently, the package of economic stimulus has been establishing by the Thai government in term of tourism industry which includes Bang Pa-In – Nakhon Ratchasima Intercity Motorway Project (M6) in flavor of reducing numbers of congested traffic on Phahonyothin road and even taking a short way to go North-East bound with ease. Not to mention with business services alongside of the road, Khao Kang Baan Suan Restaurant, Branch 2 on Phahonyothin road outbound will lose regular customers in numbers. The Business Plan for Khao Kang Baan Suan Restaurant and Collective Dessert, Motorway Service Center Branch, Bang Pa-In – Nakhon Ratchasima Intercity Motorway Project (M6) is created to achieve alternative ways of such a service business operation while a study on this matter aims to investigate factors related to the service business regarding on business opportunity and the feasible investment associated with business strategy and proper risks taking solutions from this business operation. Data were collected from both a questionnaire for 400 respondents about the customer’s behavior on decision making to use the service in Khao Kang Baan Suan Restaurant and Collective Dessert, Motorway Service Center Branch, Bang Pa-In – Nakhon Ratchasima Intercity Motorway Project (M6), Bangkok outbound and Semi-structured Interviews toward 7 private owners of food shop groups, who operate food shop services based in Phra Nakhon Si Ayutthaya – Saraburi provinces alongside of Phahonyothin road and might take disadvantages from other operational food shop like this. It was found that most customers are willing to use the new intercity motorway rather than the passing Phahonyothin like before and to visit a new branch of an establishing Khao Kang Baan Suan Restaurant. The first three factors of Marketing Mix in term of its location, product and people were rated highly in order while 7 food shop owners as interviewee provided that the prospective intercity motorway would somehow later have an impact on their operational food shop services. Under the current business circumstances as more competitive service businesses like many established Fast Food Chains, the best alternative solution is not but to create a business service promotion for Khao Kang Baan Suan Restaurant at Service Center’s regular customer who might travel along using the new Bang Pa-In – Nakhon Ratchasima Intercity Motorway (M6). To be more precise, the new location of the food shop would also be best useful to distribute Cake Baan Suan products.
Description: การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2563
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
ร้านอาหาร
ร้านข้างแกงบ้านสวน
การจัดการร้านอาหาร
ผู้ประกอบการ
พฤติกรรมผู้บริโภค
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -- การค้นคว้าอิสระ
Advisor(s): สุมนา ธีรกิตติกุล
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4562
Appears in Collections:Independent Studies - Master
Independent Studies

Files in This Item:

File Description SizeFormat
rata.srit.pdf4.04 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback