DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4194

Title: การวิเคราะห์เนื้อหาผ่านสื่อทวิตเตอร์ และผลตอบรับ สำหรับกลุ่มแฟนคลับ ศิลปินเกาหลี: กรณีศึกษาทวิตเตอร์ Masitaseaweed
Other Titles: The type of marketing contents and user engagement analysis among k-pop fan club target: a case study of Masitaseaweed twitter
Authors: สุธิมา เหล่าพิทักษ์ธรรม
Keywords: ปฏิกิริยาการตอบรับสาร
ทวิตเตอร์
แฟนคลับ
การตลาด
แฟนด้อม
Masitaseaweed
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การวิจัยครั้งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษารูปแบบการนำเสนอเนื้อหาบนสื่อ ทวิตเตอร์ Masitaseaweed ของผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอดกรอบมาชิตะ (2) เพื่อศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารที่เป็นกลุ่มแฟนคลับต่อการนำเสนอเนื้อหาในแต่ละรูปแบบทางสื่อทวิตเตอร์ Masitaseaweed ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้การบันทึกเนื้อหาของเนื้อหาแบบตาราง (Coding Sheet) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบ ปฐมภูมิ (Primary Data) จากทวิตเตอร์ Masitaseaweed ของสินค้าขนมสาร่ายทอดกรอบมาชิตะ (https://twitter.com/masitaseaweed) ซึ่งมียอดผู้ติดตามทั้งสิ้น 26,247 ราย (บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2562) โดยใช้ข้อมูลของโพสต์ระหว่าง 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้นจำนวน 590 โพสต์ สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผู้วิจัยจะแสดงจำนวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องปรากฎในรูปแบบจำนวนครั้งและร้อยละ ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยจะแสดงค่าปฏิกิริยาการตอบรับสาร (Engagement) เฉลี่ยต่อโพสต์ของแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่มีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity Marketing) ที่มีการนำเสนอมากที่สุดในทวิตเตอร์ Masitaseaweed คือ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของตราสินค้า ในส่วนของปฏิกิริยาการตอบรับสารยังมีวัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่ทำขึ้นเพื่อทำให้สินค้าติดตลาดที่แม้จะมีสัดส่วนในการนำเสนอน้อยที่สุดแต่กลับได้รับปฏิกิริยาการตอบรับสารมากที่สุด โดยในงานวิจัยนี้จะชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมามีส่วนในการสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับ เมื่อพิจารณาถึงประเภทของเนื้อหาที่มามากที่สุดคือในการแบ่งปันข้อมูล (Share) และรูปแบบการสนทนา (Conversation) ซึ่งมีปฏิกิริยาการตอบรับสารมากที่สุด ยังพบอีกว่าเนื้อที่มีสัดส่วนการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารมากที่สุดคือ ข่าวของศิลปินเกาหลี รวมถึงข่าวสารกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปินเกาหลีที่ได้รับปฏิกิริยาการตอบรับสารสูงที่สุด สอดคล้องกับพฤติกรรมพฤติกรรมและลักษณะของการเป็นแฟนคลับและแฟนด้อม ในส่วนของรูปแบบของเนื้อหาที่ช่วยก่อให้เกิดปฏิกิริยาการตอบรับสารมากที่สุดได้แก่ เนื้อหาที่มีรูปภาพประกอบและเนื้อที่มีการใส่แฮชแท็ก ซึ่งพบว่าเมื่อนำมาใช้ควบคู่พร้อมกันจะทำให้ได้รับปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้อ่านได้มากที่สุด เนื่องจากตรงกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานทวิตเตอร์ที่สามารถค้นเจอหัวข้อที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นจากผลวิจัยทำให้ทราบว่า การสร้างเนื้อหาในทวิตเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำการตลาดกับกลุ่มแฟนคลับของศิลปินเกาหลี ควรจะนำเสนอหัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปินเกาหลีที่ได้รับความนิยมอยู่เสมอโดยเน้นความต่อเนื่อง รวดเร็ว ความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษที่มีศิลปินมาเกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย โดยจะต้องมีรูปภาพประกอบและแฮชแท็กที่กล่าวถึงเรื่องนั้น ๆ หรือมีชื่อของตราสินค้าอยู่ด้วยเพื่อให้เกิดการจดจำในสินค้า สำคัญที่สุดคือการสร้างช่องทางของตราสินค้าให้เป็นเสมือนพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น ของกลุ่มแฟนด้อม หรือบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน พร้อมพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นกันเอง เสมือนเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มชุมชนนั้นๆ
This research has three principle objectives: 1) To examine the type of contents that published on Masitaseaweed Twitter 2) To investigate and analyst the engagement rate of content that published on Masitaseaweed among K-Pop Fan Club Target The study methodology was qualitative research using coding sheet as tool for content analysis. The research data was collected from 590 content posts that were published on Masitaseaweed twitter (https://twitter.com/masitaseaweed) with 26,247 followers (record at 27 February 2019) during May 1, 2018 to February 2019. The study was divided in three parts as per research objectives. In the first part, the quantity of concepts and theories concerned with this study were presented through frequency and percentage. In the second part, The Twitter engagement rate per post relate with the theories. In addition, Analyze about Fandom behavior to understand the Fandom Phenomenon or Fan Club community were presented in the third part. The result of the study show that the most publishing content on Masitaseaweed twitter is aim to use celebrity marketing to achieve a favorable impact on brand image. Regarding the Twitter Engagement Rate, Even though the proportion of content that aim to promote the product is the least content but can get the highest average engagement rate. This research will show the advantage of using celebrity marketing to communicate with consumer who are their Fan Club. For the results about Type of Twitter Content that was published the most by Masitaseaweed twitter are Share and Conversation Content. Both of Contents received the highest average engagement. Most of content are about K-Pop News and Masitaseaweed Marketing Activities that received the highest average engagement conform to Fan club and Fandom behavior. Posts with Photos and Post with Hashtags format received the most responsive from followers. Both Engaging Type of twitter post effective because suitable to twitter user to become the point of topic Therefore, Create effective content on Twitter of product that want to communicate with K-Pop fans, Marketer and Content creator should mainly consider contents about K-Pop News focus on continuity, speed, reliability of information and below the line activities involve with Korean Artist. To engage between target group and product. By using Posts with Photos and Post with Hashtags with Product Brand to improve recognition of brand and product. Moreover, Create Brand Twitter as a space that Fan club can share their opinion about their favorite artist and also use friendly language to make your brand be a part of Fandom.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.)--สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2561
Subjects: แฟนคลับ
ศิลปิน
การตลาด
ทวิตเตอร์บอท
Advisor(s): ชุติมา เกศดายุรัตน์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4194
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
suthima_laop.pdf3.32 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback