DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4138

Title: แผนกลยุทธ์การบริหารและการจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลของธุรกิจ
Other Titles: Strategic management and management of corporate and corporate assets
Authors: ประพันธุ์ จันคาวงค์
Keywords: KORU
JEWELRY
การจัดการองค์กรและทรัพย์กรบุคคลของธุรกิจ
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการวิเคราะห์สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “KORU” ถูกนำมาออกแบบให้เป็นเครื่องประดับอัญมณีที่มีคุณค่า โดยได้รับแรงบันดาลใจมา จากสัญลักษณ์ของชาวเมารีกลุ่มชนดั้งเดิมของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการเจริญเติบโตการเริ่มต้นและความแข็งแรงและสันติภาพ โดย “KORU” และเป็นการต่อยอดธุรกิจ ARINRADA JEWELRY ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของผู้ก่อตั้งซึ่งทำธุรกิจเครื่องประดับเพชรแท้และอัญมณี แต่ตัวสินค้าเดิมยังไม่มีจุดเด่น จึงมีการสร้าง “KORU” ขึ้นมาโดยมีจุดขายหลัก 2 ประการคือหนึ่งมีความ เป็นอัญมณีแท้ซึ่งมีคุณค่าในตัวเองและ สองมีความเชื่อและความศรัทธาสมัยใหม่ ในตัวสัญลักษณ์ “KORU” จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่างๆทางธุรกิจพบว่าปัจจุบันตลาดอัญมณีในประเทศ ไทยมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งเป็นกลุ่มเครื่องประดับระดับพรีเมี่ยม 2,000 บาทต่อ ปี จากตัวเลขมูลค่ายอดจำหน่ายเครื่องประดับและอัญมณีภายในประเทศทำให้ผู้ศึกษา มองเห็นถึงโอกาสในการเติบโตในธุรกิจ เครื่องประดับและอัญมณีภายในประเทศ โดยบริษัท ตั้งเป้าหมายว่าในปีแรกจะมีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มของเครื่องประดับระดับพรีเมี่ยมร้อยละ 1 หรือ ประมาณร้อยละประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี โดยมีกลุ่มลูกค้าจะมีตั้งแต่ช่วงอายุ 25 ถึง 45 ปีมีที่มี รายได้อยู่ในช่วง 30,000 บาทถึง 90,000 บาท ผลการวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดแสดงให้เห็นว่า การดำเนินธุรกิจของ “KORU” มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเนื่องจากตัวสินค้าที่มีจุดเด่นและมี ฐานข้อมูลลูกค้าเดิมของ ARINRADA JEWELRY อีกทั้งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่อง ของอัญมณีอยู่แล้ว ซึ่งหากมีการทำการตลาดที่ดีโดยเน้นที่การทำตลาดในช่องทางออนไลน์และมีการ กระจายจุดขายให้ได้มากที่สุดในสถานที่ต่างๆ การเปิดหน้าร้านในจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญซึ่ง คาดว่าช่วงแรกคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท และจะมีระยะเวลาในการคืนทุน 1 ปีกับ อีก 4 เดือน โดยแหล่งของเงินทุนจะมาจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5 คน จำนวน 2 ล้านบาทต่อคน โดยจะ ได้รับผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 จากยอดขาย
This business plan is intended to provide an analysis of the product under the trademark “KORU”, It is designed to be valuable jewelry. Inspired by the symbol of the Maori people of New Zealand. It symbolizes growth, initiation and strength and peace by “KORU”, ARINRADA JEWELRY, the original business of the founders of the diamond jewelry business and jewelry, But the original product is not featured, The "KORU" was created. There are two main selling points, One is a gem that is valuable in itself and Two have faith and modern faith the symbol "KORU" Based on the analysis of business environment, it is found that the domestic jewelry market. Thailand is worth 40,000 million baht a year. The group of premium jewelry 2,000 baht The number of jewelry and jewelry sales in the country has increased. Seen opportunities for growth in business. Jewelry & Gemstones, The company aims to have a market share of 1 percent premium jewelry in the first year or about 20 million baht per year. There are 25 to 45-year-olds whose income ranges from 30,000 to 90,000 baht. The results of the analysis of market competitors. The business of "KORU" has a high chance of success because of the high quality of its products. Original customer database of ARINRADA JEWELRY, The experience and expertise in the field. Of the gem. If the market is good, focusing on marketing online and have. Distribute most of your sales points in different locations. The opening of the store in the strategic importance. It is expected that the initial investment is about 10 million baht and will have a payback period of 1 year and 4 months. The source of funds will come from 5 shareholders, totaling 2 million baht per person, with the return of not less than 30% of sales. Keywords: Organization Management and Business Personnel, KORU, ARINRADA JEWELRY
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.) --สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ ,คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,2561 Independent Study (M.M.)--Entrepreneurship,School of Entrepreneurship and Management,Bangkok University,2018
Advisor(s): ศศิรินทร์ สายะสนธิ
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4138
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
prapan_jand.pdf3.24 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback