DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3870

Title: ปัญหากฎหมายไทยกับการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในไทย ภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน (ACIA)
Other Titles: Thailand law problems regarding the establishment of nuclear power plants under the ASEAN comprehensive investment agreement (ACIA)
Authors: รุจิรา เพชรใหม่
Keywords: การลงทุนระหว่างประเทศ
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การลงทุนระหว่างประเทศ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศผู้รับการลงทุน ให้มีความเจริญก้าวหน้าและทัดเทียมนานาประเทศ โดยการลงทุนระหว่างประเทศมักเป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ เช่น การลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูง, ท่าอากาศยานและการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า เป็นต้นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ถือเป็นหนึ่งโครงการขนาดใหญ่ที่ประเทศไทยมีแผนการลงทุน เพื่อพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลและเทคโนโลยีในระดับสูง ตลอดจนต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากต่างประเทศการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จึงเป็นหนึ่งโครงการที่สามารถเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทยและลดการพึ่งพา หรือการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศอย่างยั่งยืน จากการศึกษาความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน หรือ ACIA พบว่า การเปิดเสรีการลงทุนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ได้มีข้อกำหนด หรือข้อความระบุห้ามให้มีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แต่อย่างใด รวมถึงในพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เช่นเดียวกัน ทำให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในธุรกิจดังกล่าวภายในประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการดังกล่าวอีกทั้งปัจจุบันได้มีคำสั่งจากกฎกระทรวงให้ยกเลิกการขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทุนของนักลงทุน แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบกิจการยังคงต้องจัดทำรายงาน EIA หรือ EHIA ให้แก่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่ ทั้งนี้ หากมีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นจริง สิ่งสำคัญที่ประเทศไทย ผู้ซึ่งเป็นประเทศผู้รับการลงทุนจะต้องปฏิบัติ คือ ควรมีการแก้ไขกฎหมายภายในที่ควบคุมกิจการโดยเฉพาะหรือมีความครอบคลุมในธุรกิจดังกล่าว เพื่อรองรับและมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA กำหนดให้ประเทศที่จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต้องร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาที่สำคัญเพื่อความเป็นมาตรฐานระดับสากล การป้องกันเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและการใช้ปรมาณูอย่างสันติ เป็นต้น
International investment is considered crucial in the development of the economy and a steady strengthening to the country that receive investmentto be advanced and internationally competitive thenInternational investment, mainly to investments related to the infrastructure of the country such as high-speed trains, airports and investments in the power plant businessetc., then nuclear power plant is a large project business in Thailand, there are investment plans to improve security to the country because business investments in nuclear power plants require a lot of money to investment and advanced technologies include the need for personnel who have the knowledge and expertise of specialization from abroadso business investment in nuclear power plant is a project that can strengthen the energy security in Thailand and to reduce the import of electricity from neighboring countries and to provide sufficient utilization of domestic development. A study on the ASEAN Comprehensive Investment Agreement, or ACIA that the liberalization of investment in the ASEAN economic community does not have a requirement or the wording of prohibiting investment business in nuclear power plants including to specified in the Foreign Business Act, B.E. 2542, Investment Promotion Act, B.E. 2561 and then The Energy Industry Act B.E. 2550 so that an opportunities for foreign investors to invest in Thailand, without having to register for a license to operate as such, the current regulation has ordered the cancellation of the license to operate the power plant that to facilitate the foreign investors However, the operator is still required to report to the EIA or EHIA Regulatory Commission energy. If the future is to invest in nuclear power plants in Thailand, which is important for the country's investment to prepare modified Thai law covers business as mentioned above, to support and are consistent with the Convention of International Atomic Energy Agency or the IAEA to countries that have nuclear power plants must become parties to the importance conventionsfor an international standard including emergency with respect to the use of atomic energy and atomic so peaceful.
Description: การค้นคว้าอิสระ (น.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2561
Subjects: โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
กฎหมาย -- ไทย
สาธารณูปโภค
การลงทุน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กลุ่มประเทศอาเซียน
Advisor(s): ศิริชัย มงคลเกียรติศรี
ชวลิต อัตถศาสตร์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3870
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
rujira.petc.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback