DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3078

Title: การโฆษณาผ่านสื่อ Youtube กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Skins care ของคนยุค Gen Y
Other Titles: Advertising through YouTube and skin care product purchase decision of the generation Y consumer
Authors: วรภร สุจริตสาธิต
Keywords: การโฆษณาผ่านสื่อYoutube
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
คนยุค Gen Y
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยกระบวนการ Content Analysis มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเนื้อหา และองค์ประกอบของการโฆษณาผ่านสื่อ YouTube ประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์ Skin Care 2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผู้บริโภคยุค Gen Y ในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Skin Care ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเนื้อหาและองค์ประกอบของการโฆษณาผ่านสื่อเว็บไซต์ Youtube ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Skins care โดยครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องการตลาด เฉพาะการทำการตลาดกับเว็บไซต์ Youtube และรูปแบบการใช้เครื่องมือต่างๆ ภายในเว็บไซต์ Youtube ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y รวมถึงศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคยุค Gen Y ในการซื้อผลิตภัณฑ์ Skin Care ประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มคนยุค Generation Y ทั้งชายและหญิง ที่มีอายุระหว่าง 16 – 40 ปี และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) ของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยมีการถามคำถามเจาะจงในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ YouTube และได้มีการชมโฆษณา Skin care ผ่านเว็บไซด์ Youtube เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่มีคำถามแบบปลายปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกคำตอบที่ตรงกับความจริงหรือความคิดเห็นของผู้ตอบมากที่สุด เก็บแบบสอบถามจากการลงพื้นที่เก็บแบบสอบสัมภาษณ์จากสถานที่ต่างๆ ที่มีกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การวิเคราะห์ค่าทีเทส (Independent t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) เพื่อสรุปผลอ้างอิงไปยังประชากรของการศึกษาในครั้งนี้ ผลการศึกษาวิจัยในเรื่องเนื้อหา และองค์ประกอบของการโฆษณาผ่านสื่อ YouTube ประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์ Skin Care พบว่า กลุ่มคนยุค Generation Y มักใช้ระยะเวลาในการเข้ารับชมแต่ละครั้งประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง จากการใช้โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่เมื่อพักอาศัยอยู่ที่บ้านของกลุ่มคนยุค Generation Y สามารถเข้ารับชมสื่อโฆษณาผ่าน YouTube ได้ทุกวัน ส่วนใหญ่รับชมสื่อโฆษณาผ่านทางรายการเพลง / มิวสิควิดีโอ ในการเข้ารับชมยูทูบแต่ละครั้งพบเห็นสื่อโฆษณาเกี่ยวกับ Skin Care ประมาณ 1 – 2 ครั้ง โดยรูปแบบของเนื้อหาเกี่ยวกับ Skin Care ที่พบเห็นในสื่อโฆษณาทาง YouTube บอกถึงคุณสมบัติและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ โดยมีลักษณะของสื่อโฆษณาเป็นโฆษณาแบบกดข้ามได้ เมื่อนำข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มคนยุค Generation Y มาวิเคราะห์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Skin Care พบว่า กลุ่มคนยุค Generation Y ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26 – 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน อีกทั้งยังพบว่า เมื่อพบเห็นการโฆษณาสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ Skin Care ผ่านสื่อ YouTube รู้สึกเฉยๆ ในผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ใน 1 เดือนที่ผ่านมากลุ่มคนยุค Generation Y ไม่เคยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Skin Care ที่พบเห็นในสื่อโฆษณาทาง YouTube เลย และไม่แชร์ข้อมูลในสื่อออนไลน์ เมื่อการรับชมสื่อโฆษณาผ่าน YouTube ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Skin Care เนื่องมาจากลักษณะของสื่อโฆษณาทาง YouTube ที่พบเห็นเป็นโฆษณาแบบกดข้ามได้ และมีการพบเห็นสื่อโฆษณาเกี่ยวกับ Skin Care เพียง 1 – 2 ครั้ง ต่อการเข้ารับชมที่ใช้เวลาเพียง 1 – 2 ชั่วโมงต่อครั้ง หากแต่เหตุผลที่จะทำให้กลุ่มคนยุค Generation Y ตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Skin Care ที่โฆษณาผ่านสื่อ YouTube นั้นเนื่องจากกลุ่มคนยุค Generation Y มีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาจเกิดจากรูปแบบของเนื้อหาเกี่ยวกับ Skin Care ที่พบเห็นในสื่อโฆษณาทาง YouTube บอกถึงคุณสมบัติและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ และเมื่อพบว่าเพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Skin Care ที่โฆษณาผ่านสื่อ YouTube ส่งผลต่อการตัดสินใจและความสนใจสั่งซื้อที่เร็วขึ้น โดยส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Skin Care ที่โฆษณาผ่านสื่อ YouTube อาจพบปัญหาบ้างในเรื่องการได้รับสินค้าล่าช้า
This quantitative research by applying the content analysis process aims to 1) study the content and elements of skin care product advertising through YouTube media 2) generation Y consumer’s analysis in the purchase decision of skin care products. The researcher studied the content and elements of skin care product advertising through You-Tube among generation Y consumers. Cover the content in marketing through the You-tube website and tool bare using pattern in You-Tube site. Including purchase behavior and purchase decision of skin care products. The population for this study comprised generation Y consumers both male and female were age between 16-40 years old in Bangkok. The sample group was selected by systematic random sampling by choosing the generation Y consumers according to the inclusion criteria. The sample must be a YouTube user and have watched skin care advertising through the You-tube. The instruments used for this research was closed-ended questionnaire, the sample could choose the answers that match their opinions. Data were analyzed by descriptive statistic, independent t-test and one-way analysis of variance were used to analyze the data also. The result provide the data reflect purchase behavior were as, the generation Y consumers have duration of visit You-Tube website approximately 1 - 2 hours/time. Most of participant access the website via mobile phone and they can be watch advertising through YouTube every day. Most of the advertising media insert in music or music videos program. For each visit to YouTube, the participant see the media about the skin care advertising around 1-2 times. The pattern of skin care product advertising through YouTube are describe the properties and effectiveness of the product and the participant able to skip those advertising. The most participants are female age between 26-30 years old. Most of participants graduate in bachelor degree, they are employees in private companies with average income is 10,000 - 20,000 baht per month. Moreover the result indicate that when it comes to advertising skin care products through the YouTube media they feel dormant. Therefore in the past month, Generation Y consumer has never purchase skin care products from YouTube advertising and they never share the data of skin care product from YouTube advertising. According to YouTube advertising able to skip and they saw the skin care product advertising only 1-2 time per 1-2 hours visit. The skin care product purchase decision of generation Y consumer relate to the confidence in product quality. It may be due to the pattern of skin care advertising content provide the properties and effectiveness of the product. And the result found that the factor influence product purchase decision is purchase decision of friend in social network. Mostly, there are no problem in purchasing skin care product those advertise through YouTube. There may be only some problems with delayed delivery.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.) -- สาขาวิชาสื่อสารเชิงกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560
Subjects: เครื่องสำอาง
เครื่องสำอาง -- การตัดสินใจ
การตลาด -- การตัดสินใจ
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
การจัดการโฆษณา
สื่อสังคมออนไลน์
Advisor(s): พรพรหม ชมงาม
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3078
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
voraporn_suja.pdf6.15 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback