DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2281

Title: แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ทำฟองในอ่างอาบน้ำ
Other Titles: Business plan for Bath Bomb
Authors: จิรกาญจน์ คูเจริญไพศาล
Keywords: Bath Bomb
ผลิตภัณฑ์ทำฟองในอ่างอาบน้ำ
สื่อออนไลน์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
คู่แข่งขัน
Online Marketing
Issue Date: 2559
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อใช้ดำเนินการในเรื่องของการขอกู้เงินหรือระดมทุนมาลงทุนในธุรกิจ (2) เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน แผนนี้ทำให้สามารถทราบถึงปัญหาต่าง ๆ เพื่อการแก้ไขสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต (3) เพื่อให้เจ้าของธุรกิจการลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มประกอบการค้าปลีกขนาดย่อม แผนธุรกิจนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับธุรกิจประเภทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำฟองในอ่างอาบน้ำ Bath Bomb โดยเป็นการดำเนินธุรกิจใหม่ เทคนิคและวิธีการในการจัดทำแผน คือ กรศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎี และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 เป้าหมาย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีการเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นคือ ค่าร้อยละ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน พบว่า ธุรกิจเป็นธุรกิจขนาดเล็ก เพราะเพิ่งเริ่มสร้าง ทางเจ้าของธุรกิจจึงมีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินงาน ยังไม่จำเป็นต้องดำเนินการเรื่องขอกู้เงิน ทำให้ไม่มีหนี้สินระยะสั้นและระยะยาว และด้วยความที่ธุรกิจเพิ่งสร้าง จึงไม่จำเป็นต้องมีพนักงานจำนวนมาก เพราะหลัก ๆ จะใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้า ทำให้ลดต้นทุนและความยุ่งยากในการจัดการไปได้ค่อนข้างมาก ส่วนในเรื่องตัวแทนจำหน่ายที่จะต้องคัดกรองให้ดีและถี่ถ้วน เนื่องจากหากเกิดปัญหาใด ๆ ก็ตาม อาจเกิดการส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธุรกิจให้เสียหายด้วย ในด้านของการขนส่งนั้นไม่มีปัญหามากนัก เพราะสินค้าค่อนข้างแข็งและชำรุดยาก ทำให้การส่งสินค้าไม่ค่อยพบปัญหาตามมา ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย ไม่บุบ ไม่แตกหัก และผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า ในปัจจุบันมีคู่แข่งจำนวนน้อยเพราะเป็นสินค้าที่แตกต่างจากตามท้องตลาด จึงทำให้ได้รับผลกระทบไม่มากนัก ส่วนในด้านของการจัดซื้อวัตถุดิบนั้น สามารถหาแหล่งวัตถุดิบได้ง่าย ในกรณีที่ Supplier เดิม เกิดปัญหาวัตถุดิบหมด หรือจัดส่งวัตถุดิบให้ไม่ได้ ก็ยังมีที่อื่นรองรับอยู่เป็นจำนวนมาก ในด้านของรูปทรงหรือรูปลักษณ์ที่ไม่ตายตัว สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของช่วงนั้น ๆ ทำให้เกิดความดึงดูดและน่าติดตาม กลยุทธ์ที่สำคัญในการเริ่มทำธุรกิจใหม่ คือ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคสามารถจดจำได้ง่าย จึงต้องเลือกใช้วิธีการโฆษณาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้าผ่าน Facebook การจ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมออนไลน์ช่วยโฆษณาสินค้าให้เป็นที่รู้จัก หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ให้มีประโยชน์ ส่วนกลยุทธ์การสร้างฐานลูกค้าด้วยการรับตัวแทนจำหน่าย ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เลือกใช้ และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย โดยการใช้วิธีนี้ จะทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกสบายต่อการเลือกซื้อสินค้า สามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว ส่วนกลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้าที่ใช้จะเป็นการใช้กิจกรรมส่งเสริมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย กลยุทธ์การจัดซื้อในการเลือก Supplier ไม่มีปัญหาเท่าที่ควร เพราะมีแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบค่อนข้างมาก ทำให้สามารถเลือกวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสม การบริหารสินค้าคงคลังเพื่อรักษาสมดุลของวัตถุดิบเข้าและออก กลยุทธ์การผลิตที่เน้นใช้เครื่องจักรเข้ามาเป็นตัวช่วย ทำให้สินค้าในแต่ละรอบมีส่วนผสมเท่ากัน สะอาด มีคุณภาพ และลดโอกาสการเกิดของเสีย
The objectives of this business plan were (1) to be used in the process of loan application or fundraising for business investment, (2) to reduce the risk in the business operation. Due to economic uncertainty, this business plan can enhance understandings to cope with uncertain future situations, and (3) to be used as the guidelines for the business owners to prioritize stages of business operations and to prepare for beginning a small retailing business. This business plan has been prepared for Bath Bomb, a producer and distributor of bubble making in baht time products. It is a start-up business. Techniques and methods for preparing a business plan were to study related concepts and theories and in-depth interviews with 20 target individuals, and structured interview. The statistic used in this study was percentage. The results of analyzing internal environment showed as follows. Bath Bomb is a small business because it recently was established. The business owner has enough capital for business operation and no loan application is required. It thus has no short-term and long-term liabilities. With its nature of a start-up business, it does not need to employ large amount of employees. Primarily, it depends on the machine for production, reducing cost and complex management. In terms of dealers, the business should screen them carefully in order to avoid any potential problems affecting its reputation and image. In terms of transport, it has less problems because its products are quite solid and hard to damage. With these nature of products, products will be sent to customer’s hands without any damage, break, distortion or problems incurred. Moreover, the results of analyzing external environment showed as follows. Presently, it has less rivals because it produces differentiated products sold at the market place. Thus, rivalry has less impact on the business. In terms of raw materials purchasing, the business can find easy source of raw materials. If its existing supplier cannot ship raw materials due to shortage or any problems, the business can find other alternative suppliers. In terms of product image and forms, they are various, changeable and fashionable, leading to high attraction. The key strategy of beginning a new business is branding strategy to enhance consumer’s awareness. As this reason, the business uses various forms of advertising including Facebook, celebrities review and promote or online media. Besides, the strategy to build the customer base through increasing amount of dealers is another effective way without any incremental cost. Through dealer channel, the products can access to potential customers. This channel provides convenient buying experience and extends market base. For the strategy to retain customer base, the business uses various types of marketing activities to stimulate sales. The strategy of choosing supplier does not have much problems because the business has high sources of raw materials and ability to select raw materials with reasonable price. The business focuses on the inventory management for materials inflow-outflow balance. Its production strategy relies on machine, which can produce the products with equal proportion of ingredients, clean and quality manners and minimize waste as well.
Description: การค้นคว้าอิสระ(บธ.ม.)-สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558
Advisor(s): เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2281
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
jirakarn_kooj.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback