DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1651

Title: โครงการจัดตั้งบริษัทผลิตแอพพลิเคชั่น Easy Sales ในการปฏิบัติงานเขตกรุงเทพมหานคร
Other Titles: The easy sales mobile application project
Authors: จินตธัช จินารัตน์
Keywords: แอพพลิเคชั่น
Easy Sales
โมบาย
CRM
Sales
Issue Date: 2558
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของพนักงานที่มีต่อความต้องการใช้แอพพลิเคชั่น Easy Sales ในการปฏิบัติงานเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อความต้อง การใช้แอพพลิเคชั่น Easy Sales ในการปฏิบัติงานเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาโอกาสทางธุรกิจ ในการสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับพนักงานขาย SME ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัยเชิงคุณภาพกับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ B2B และนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจ กับกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรในบริษัทที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานเป็น ประจำที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน และนำข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่า ทางสถิติ จำแนกเป็นค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด ซึ่งจะอยู่ในช่วงอายุ 30 ถึง 35 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 15,001 บาท ถึง 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีการใช้โทรศัพท์สมาท์โฟน (Smart Phone) โดยใช้ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และมีความถี่ในการใช้การปฏิบัติงานมากกว่า 15 ครั้งต่อวัน ซึ่งเหตุผลในการใช้งานสร้างเอกสารในการทำงาน เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ทำการขอและรับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า และสินค้าซึ่งเหตุผลนั้นมีความลดหลั่นการตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจส่งผลต่อความต้องการใช้แอพพลิเคชั่น Easy Sale ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพบว่าในด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กร คือ การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวม ต่อความต้องการใช้แอพพลิเคชั่น Easy Sale ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาความ ต้องการใช้แอพพลิเคชั่น Easy Sale ในการปฏิบัติ งานแต่ละประเภทต้องการความสามารถ ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วรองลงมาคือข้อมูลที่ต้องการถูกจัดวางให้ดูเข้าใจง่ายไม่ สับสน และสามารถใช้งาน ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก โดยเป็นสามอันดับที่สนใจมากที่สุดตามลำดับ จากผลกาวิจัย ทำให้ผู้วิจัยสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาเป็นแผนธุรกิจเพื่อจัดตั้งบริษัทผลิต แอพพลิเคชั่น Easy Sales อย่างมีประสิทธิภาพ
The objectives of this study are to study employees requirements and satisfaction level toward using the ‘Easy Sales’ application to accomplish sales tasks. The objective is to also study business opportunities to create applications for SME sales representatives in the Bangkok area. This study was conducted using mixed methodology by combining qualitative research method using in-depth interviews with executives and mangers with experience in the business-to-business practices, and quantitative research method using questionnaires created with information from the in-depth interviews. The sample group was calculated from total number of employees within Bangkok area who use a computer and internet to perform tasks on a regular basis. A total number of 400 questionnaires were completed for which the information was analyzed statistically, classified, and measured for percentages and averages. The results showed that the respondents were mostly female, single, who are 30 to 35 years of age with a bachelor’s degree and earn between 15,000 to 20,000 baht a month. A vast majority of them use smart phones with Andriod operating system with frequency of usage of more than 15 times per day to complete work related tasks such as generating quotations, purchase orders, approval requests and searching for customers and product information. Analysis of customer satisfaction resulted in the demand for Easy Sales application product and customers information search functionality. Most of the respondents rated the ability to quickly search for the required information, presentation of information to be easily understood and ease of use of the application to be most important. The results from this study will be used to develop a feasible business model for the Easy Sales mobile application.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.)--สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558
Advisor(s): ปีเตอร์ กัน
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1651
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
jintathat_jina.pdf3.9 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback