DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Cluster of Business & Management >
School of Business Administration >
Master Degree >
Journal Articles - MBA >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1495

Title: แผนธุรกิจความพึงพอใจมารยาทของร้านค้าเศษเหล็ก
Other Titles: The consumers’ satisfactory and loyalty on the conduct of seller or buyer
Authors: Hiunam Yau
Keywords: ผู้บริโภค
ความพึงพอใจ
ปัจจัยภายนอก
Issue Date: 2557
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทาแผนธุรกิจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การรับรู้ถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อมารยาทของผู้ขายหรือซื้อและการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง แผนธุรกิจได้จัดทาขึ้นสาหรับธุรกิจประเภท ซื้อมาขายไป โดยเป็นการขยายขนาดของธุรกิจเดิม เทคนิคและวิธีการในการจัดทาแผน คือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจการวิเคราะห์การแข่งขัน และการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคคลจานวน 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่มจากลูกค้าประจาที่มีประวัติการทาการค้าขายกันมานานกว่า 1 ปี ผลการวิเคราะห์จากปัจจัยแวดล้อมภายในระบบพบว่าเจ้าของกิจการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านบวกตลอดอายุ 20 ปีการทำธุรกิจในด้านค้าขายเหล็กเส้น และการที่ในเขตพื้นที่กระทุ่มแบนนั้นจะให้ราคารับซื้อที่สูงกว่า สามารถที่จะมีข้อมูลข่าวสารที่กว้างขวาง รับรู้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของโรงหลอมในที่ต่างๆ และสภาพคล่องของเงินมีความคล่องตัวสูง มีกาลังการแข่งขันในด้านของเงินทุนที่พร้อมตลอดเวลา และสามารถที่จะติดต่อซื้อเศษเหล็กต้นทุนต่าจากต่างประเทศได้ และผลวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก พบว่าในเขตพื้นที่อาเภอกระทุ่มแบนยังไม่มีร้านค้าคู่แข่งที่ขายเหล็กเส้นรีดที่มีคุณภาพดีมาขาย และสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้มีความพร้อมในการค้าขายเนื่องจากสภาพการเมืองที่มีความมั่งคงมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถที่จะทำการติดต่อคู่ค้าและเข้าใจสภาพเศรษฐกิจจากต่างประเทศเช่นจีนและฮ่องกงได้ ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมภายในและ ภายนอกได้แก่ สภาพพื้นที่ที่มีอย่างจากัดมากขึ้นในการวางสินค้าที่เป็นประเภทเหล็กเส้น ทาให้พื้นที่การใช้งานมีอย่างจากัด มากขึ้น รวมทั้งสภาพคนงานที่มีฝีมือมากมักจะลาพัก และเจ้าของกิจการมีความเข้าใจในภาษาไทย และพม่าอย่างจากัด การที่ ต้องเสียเวลากับการรอสินค้าจากการขนส่งทางเรือ ค่าซ่อมบารุงเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งจะเป็นปัจจัยภายในที่ส่งผลความเสี่ยงที่ เกิดแก่กิจการ และปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ประสบในปัจจุบัน คือความผันผวนของราคาเหล็ก ในตลาดที่เกิดขึ้นจากสภาพ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ต้นทุนค้าจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมายบังคับที่สูงขึ้น และความมั่นคงของการเมืองะยะยาว ล้วนเป็น ปัจจัยความเสียงภายนอกที่ต้องระวังอย่างต่อเนื่อง สภาพการแข่งขันของธุรกิจนี้ในปัจจุบันมีความดุเดือดในการแข่งขันบน ตลาดเศษเหล็กทั้งคู่แข่งขันรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา และด้านราคาที่ต่างมีการแข่งขันตลอดเวลาอยู่แล้ว คู่แข่งขันหลักที่สาคัญ คือ ร้านรับซื้อเศษเหล็กโดยตรงในพื้นที่กระทุ่มแบน และโรงหลอมขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน พบว่า ตาแหน่งของ ธุรกิจในตลาดคือ เครื่องหมายคาถาม ในขณะที่ข้อเสียเปรียบทางการแข่งขันคือ ด้านการสื่อสาร เพราะความเชี่ยวชาญด้าน ภาษา กลยุทธ์ที่สาคัญในการทาธุรกิจคือ การใช้ความแตกต่าง และการสร้างความพึงพอใจ
The objective of this business plan is to examine the consumers’ satisfactory and loyalty on the conduct of seller or buyer. This business plan has been designed for the merchandising business focusing on the expanding of the business. The process and technique of the plan was the business environment and competitiveness analysis and the personal interview that the sample was collected from 10 customers that they have been the regular customers over 1 year. The statistical method was descriptive statistic, for example, mean, median and mode. According to the study of the business’s internal factors, the entrepreneur has been a positively well-known dealer for 20 years in the scrap metal trading industry. Furthermore the entrepreneur gets the good prices in the scrap metal trading and the update news and information from smelters. The other factor is the entrepreneur has a great amount of capital, in order to compete in the market and purchase low cost scrap from overseas. The analysis of external factors pointed out that there are no another quality scrap merchandiser Kratumban district. Due to the more stable political situation, the economic has been gradual upturn which it enhances the overall trade from oversea, for instance, China and Hong Kong. Moreover, there are some internal risk factors that hinder the business. The working area is limited, due to the small space of the scarp stocks. Besides, the absence of skilled workers and the entrepreneur has very little knowledge of Thai and Myanmar Language. The shipping takes too long, as well as, the high maintenance cost also negatively affects the business. In parallel with internal risk factors, many external risk factors are also concerned. The scrap metal price is fluctuated from international economy. The labor cost is increase to comply with the Thai labor laws. In addition, the long term political situation is continually the external risk factor. Nowadays, the competitiveness in the industry is more extreme because the new merchandisers increase and compete in the market. The major competitors of the business are the local scrap metal traders in Krathumban district and the major smelters. To compare with these competitors, the question is the position of the entrepreneur in the market. While, the weaknesses are language skills, the key strategy in the business are making difference and building up satisfaction.
Description: การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1495
Appears in Collections:Journal Articles - MBA

Files in This Item:

File Description SizeFormat
j_hiunam.y.pdf465.4 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback