DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5333

Title: แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์แชมพูม่วงสำหรับผมทำสีอ่อนหรือผมกัดสี HYDEE
Other Titles: Business plan for HYDEE purple shampoo for bleached hair
Authors: สุพิชฌาย์ แก้วเปล่งศรีสกุล
Keywords: แชมพูม่วง
ล็อคสีผม
กัดสีผม
Purple Shampoo
Long-lasting Hair Color
Bleached Hair
Issue Date: 2565
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: แผนธุรกิจนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อแชมพูม่วงของผู้บริโภค รวมถึงการวิเคราะห์ตลาดความงาม แนวโน้มการขยายตัวของ E-commerce ในประเทศไทย และสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันผู้คนทั่วโลกนิยมการทำสีผมกันมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการทำสีผมและการดูแลรักษาเส้นผมหลังทำสี ทำให้คนกล้าตัดสินใจที่จะกัดสีผมและทำผมสีอ่อนกันมากขึ้น ทางผู้จัดทำจึงเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลเส้นผมสำหรับผมทำสีอ่อนหรือผมกัดสี เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคที่รักการทำสีผมแต่ไม่อยากผมเสีย เพื่อสีผมสวยยาวนาน จากการศึกษาสภาพแวดล้อม พบว่าในช่วงปี 2563 แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 2-4% จากอิทธิพลอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้ หรือ K-POP และการเติบโตของตลาดออนไลน์ ซึ่งได้มีการศึกษาโดยการส่งแบบสอบถามทางออนไลน์ กลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด 333 คน จากการศึกษาพบว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจ คือกลุ่มคนวัยทำงานและนักศึกษามหาวิทยาลัย อายุประมาณ 21-30 ปี มีพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น Shopee, Lazada, Line, Facebook และ Instagram เป็นต้น และสนใจเกี่ยวกับการทำสีผม เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และกำหนดกลยุทธ์การตลาดรวมถึงแผนการดำเนินงานของธุรกิจ จากการประเมินโครงการของธุรกิจและวิเคราะห์ผลตอบแทนในการดำเนินธุรกิจ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเงินลงทุนเริ่มแรก 1.2 ล้านบาท พบว่าอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) สูงถึง 101% และมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการ เนื่องจาก IRR > ค่าเสียโอกาสจากการออมทรัพย์ หมายความว่าธุรกิจนี้มีผลกำไร น่าลงทุน โดยมีมูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็นบวก อยู่ที่ 3,965,512 บาท และระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 2 เดือน
The objectives of this business plan were to study behaviors and factors that affect consumer in purchasing Purple Shampoo, including beauty market analysis, E-Commerce trend in Thailand and environment in various aspects. In recent world, Hair dye is more popular. Due to the advancement of hair coloring technology and hair care after treatment affect the decision of consumer to bleach their hair and dye more light-colored. Therefore, we see an opportunity to develop hair care products for light-colored or bleached hair to satisfy the consumers for long-lasting hair color. From studying the environment during the year 2020, although the COVID-19 situation has been affecting economic growth in Thailand. However, Hair care market is expected to grow at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 2-4% due to the influence of South Korea's entertainment industry or K-POP and the growth of the online market. From the questionnaires online survey, A total population sample of 333 peoples found that the main target customer of this business is employee and university students, aged about 21-30 years old, who have behaviors to shopping through online channels such as Shopee, Lazada, Line, Facebook and Instagram. They are also interested in hair coloring. This data can be used to develop products, determine marketing strategies and business operations plans. From the Project evaluation and financial performance analysis for 3 years with an initial investment of 1.2 million baht, it was found that the internal rate of return (IRR) was 101% and higher than the rate of return required by shareholders. Because of IRR > opportunity cost from savings. It means that this business is profitable investment with a positive Net Present value (NPV) of 3,965,512 baht and a payback period of 2 years and 2 months.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)--สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2565
Advisor(s): ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5333
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
supitcha_kaewp.pdf5.4 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback