DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5323

Title: แผนธุรกิจคลินิกเสริมความงาม Hedare Clinique
Other Titles: Business plan for Hedare Clinique
Authors: ภาณุทัศน์ บุญบรรดารสุข
Keywords: คลินิกเสริมความงาม
การตลาด
การบริการ
ภาพลักษณ์
การดำรงชีวิต
ความคาดหวัง
ความมั่นใจ
Beauty clinics
Marketing
Service
Image
Lifestyle
Expectation
Confidence
Issue Date: 2565
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: จุดประสงค์ของการจัดทำแผนธุรกิจนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในตลาดรวมถึงนำข้อมูลและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกับความคาดหวังของผู้บริโภคที่เข้ามารับบริการเสริมความงามไม่ว่าจะเป็น การบริการ รูปลักษณ์ ลักษณะการดำเนินชีวิต โดยจะศึกษาผ่านแบบสอบถาม ผ่านบุคคลต่าง ๆ มากกว่า 265 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างแนวทางการศึกษาการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามเพื่อวิเคราะห์ในการตั้งสมมุติฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งไปจนถึงวางแผนการดำเนินธุรกิจ โดยราคาการบริการ มีตั้งแต่ราคา 350-45,000 บาท โดยเหมาะกับผู้คนที่สนใจที่จะหันมาดูแลตัวเองให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงคุณภาพ มาตรฐานการบริการ ความปลอดภัยและราคามีศักยภาพมากพอที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดอุตสาหกรรมเสริมความ งามดังนั้นจากการศึกษาและวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล ทำให้ทราบว่าถึงโรคระบาด โควิด-19 จะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของคนไทยมากแค่ไหนแต่กลับไม่ผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามที่โต เฉลี่ยปีละ 15%-20% ภายในระยะเวลา 5 ปี เลย ซึ่งปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านบริการ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ และปัจจัยด้านการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งหมดล้วนส่งผลกับการเลือกเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามทั้งสิ้นการเลือกกลุ่มเป้าหมายของ Hedare Clinique คือ กลุ่มคนที่มีอายุ 22-65 ปีอยู่ในช่วงวัยทำงานอาศัยอยู่ภายในเขตปริมณฑล ลาดกระบังเป็นกลุ่มวัยที่มีกำลังซื้อ มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000บาทขึ้นไป ซึ่งจะหาข้อมูลคลินิกเสริมความงามจากการแนะนำจากบุคคลรอบตัว รีวิวจาก Social media ต่าง ๆ ดูผลลัพธ์หลังการใช้บริการ โดยดูจากความน่าเชื่อถือ สะอาด ปลอดภัย มากกว่าราคา การดำเนินกิจการทำให้ทราบว่ามูลค่าปัจจุบัน (NPV) อยู่ที่ 20 ล้านบาท โดยมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เป็นบวก 159.41% ดังนั้นการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ทำให้เห็นการเติบโตและ สามารถคืนทุน (Payback Period) ได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี ธุรกิจสามารถเติบโต และคืนทุนได้ด้วยการร่วมทุนกลยุทธ์การขายและการตลาด ภาพลักษณ์การบริการที่ปลอดภัยของคลินิกเหตุนี้จึงเห็นความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน
The objectives of this business plan are to study behaviours and factors influencing consumers’ decision to use beauty clinics in the market and to review data and environmental factors affecting the expectation of consumers using beauty clinics’ services, such as overall services, appearance, and lifestyle. This study was conducted with questionnaire surveys on a sample group of over 265 people to study their decision to use beauty clinics. Data gathered were used to create a hypothesis to lead to business planning. The service price ranges from 350 to 45,000 baht. The services provided by beauty clinics are for people who are interested in improving themselves and their confidence. Service quality, service standards, safety, and price have the potential to enter and take a share in the beauty clinic industry. Therefore, according to the study, analysis, and compilation of data, while the Covid-19 pandemic impacted the economy and Thai people’s life, the growth of the beauty clinic industry remained unaffected, growing on average from 15% to 20% in five years. The marketing, service, image, and credibility factors influence the decision to use beauty clinics. The target group of Hedare Clinique is people of their working age, about 22 to 65 years old, who work in Bangkok Metropolitan Area and whose salary is between 20,000 to over 200,000 baht. Most research data regarding beauty clinics from people around them, social media reviews, and results images. They focus on credibility, hygiene, and safety more than price. Their operation indicates that the current net present value (NPR) is 20 million baht. The internal rate of return (IRR) is positive at 159.41%. Analysis and strategic plan indicate growth and a payback period of fewer than five years. This business can continue to grow and pay back through various marketing and sale strategies and images of safe service. Therefore, data suggested that this is a business worth investing in.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)--สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2565
Advisor(s): ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5323
Appears in Collections:Independent Studies - Master
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
panutat_bunb.pdf3.86 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback