DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5284

Title: แผนธุรกิจสื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ดูแลลูก สามี และพ่อแม่ผู้สูงอายุ
Other Titles: Online media business plan to improve the quality of life of caregivers for children, husbands and elderly parents
Authors: สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์
Keywords: สื่อออนไลน์
กลุ่มวัยกลางคนที่แบกรับภาระ
การดูแลคุณภาพชีวิต
Online Media
Sandwich Generation
Quality of Life Care
Issue Date: 2565
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: จากการพัฒนาอินเทอร์เน็ตและความก้าวหน้าของดิจิทัลที่ผ่านมา ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาให้กับผู้คน ทำให้แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งของไทยและทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาของประชากรวัยแบก (Sandwich Generation) มีเพิ่มมากขึ้น ที่ต้องรับภาระทั้งดูแลเด็กและคนชรา ทำให้เกิดแนวคิดในการทำธุรกิจออนไลน์ในด้านการให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินชีวิตแก่วัยแบก Sandwich Generation แผนธุรกิจนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการประกอบธุรกิจสื่อออนไลน์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ วัยแบก Sandwich Generation และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเป็นสมาชิกสื่อออนไลน์นี้ จากการทำวิจัยตลาดเพื่อศึกษาปัญหา พบว่า ผู้คนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีปัญหาดังนี้ ปัญหาด้านเวลา 29% ปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัว 27% ปัญหาด้านการเงิน 21% โดยปัญหาด้านเวลา พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องมีภาระงานมากจนไม่มีเวลา ดูแลครอบครัว ไม่มีเวลาให้กับตนเอง และไม่มีแนวทางการบริหารจัดการ เวลาให้ดี ส่วนปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกับ ครอบครัว ระบายอารมณ์ ตำหนิคนใน ครอบครัวเวลาทำผิด จน ความสัมพันธ์แย่ลง และมีความคาดหวังต่อสมาชิกใน ครอบครัวมากเกินไป ปัญหาด้านการเงิน พบว่าไม่มีเงินออม รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน และเกิดรายจ่ายที่ไม่คาดคิดบ่อยครั้ง ซึ่งจะนำมาทำเป็นเนื้อหาใน Website และรายการออนไลน์ จากแผนธุรกิจ พบว่า ในการดำเนินกิจการ มูลค่าปัจจุบัน (NPV) 43,411,321.97 บาท โดยมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เป็น 148% ดังนั้นการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ทำให้เห็นการเติบโตและสามารถคืนทุน (Payback Period) ได้ภายในเวลา 2 ปี ธุรกิจสามารถเติบโตและคืนทุนได้ด้วยปัจจัยหลายด้าน เช่น เงินทุนส่วนตัว เงินค่าสมาชิก เงินจากสปอนเซอร์ กลยุทธ์การขายและการตลาด Content ของรายการ ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการ เป็นธุรกิจที่น่าลงทุน
From internet development and progress in digital, that takes technology to facilitate and solve the problems to people. These make trend in apply digital technology of Thailand and all around the world increased and problems of sandwich generation have increased, they must take care both children and elders. So it makes an idea to run online business to give a consult, advice to sandwich generation for living. This business plan is to study how to run online media business for promote quality of life of a Sandwich Generation and studied the factors that make a decision to be member of this online media. From marketing research found that most answerers have these problems: time 29%, relation with family 27%, money 21%, In time problem, most of them have high work load so they don’t have time to take care family, they don’t have time for themselves and they don’t have a guideline to manage their time. The problem in relation with family found that most of them do not have time to make activities with family, vented the emotion, blamed the family when they made a mistake until the relation was bad and they have more expected to the family. The problem in money found that they have no savings. Income is not enough expenditure each month and the unexpected expenditure happened more times. These topics will be the content in website and online program. From business plan found that, business operations showed a positive Net Present Value (NPV) of 43,411,321.97 Baht and return on investment (IRR) at 148%. It shows growth and payback period within 2 years. Business can grow by many factors such as personal funds, membership, sponsors, sales strategy and marketing, content. From the reason, it sees the possibility in terms of growth. It's a worth investment.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)--สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2565
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สื่อสังคมออนไลน์
คุณภาพชีวิต
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต -- การจัดการ
Advisor(s): สุชาติ ไตรภพสกุล
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5284
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
surasekk_yuth.pdf3.68 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback