DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5020

Title: แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ซอสหมักอาหารสมุนไพร ตราไก่แม่มอส
Other Titles: Business plan for herb marinade sauce: KAI MAE MOS
Authors: สุขธัญญทิพย์ ลาสระน้อย
Keywords: ธุรกิจค้าปลีก
ซอสหมักอาหาร
สมุนไพร
Retail Business
Marinade Sauce
Herb
Issue Date: 2564
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: แผนธุรกิจนี้จัดทำขึ้น เพื่อศึกษาและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดกรอบแนวความคิดในการดำเนินงาน โดยวิเคราะห์รายละเอียดภาพรวมของธุรกิจ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก การวิเคราะห์คู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้ยังใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจธุรกิจผลิตภัณฑ์ซอสหมักอาหารสมุนไพร ตราไก่แม่มอส จำนวน 400 ชุด แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ซอสหมักอาหารสมุนไพร ตราไก่แม่มอส เป็นธุรกิจค้าปลีกซอสหมักอาหารจากวัตถุดิบหลักจากสมุนไพรธรรมชาติ ปราศจากสารแต่งกลิ่น สี รส และสารกันบูด คิดค้นขึ้น เพื่อเพิ่มรสชาติ ความกลมกล่อมให้อาหาร และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานซอสหมักที่มีรสชาติหอมสมุนไพร ทั้งนี้สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมีส่วนทำให้ประชากรไทยมีโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มขึ้นจากมลพิษและสารเคมีต่าง ๆ ผู้บริโภคจึงเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ซึ่งนับเป็นโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจซอสหมักอาหารสมุนไพร ตราไก่แม่มอส ผลการศึกษา พบว่า ธุรกิจซอสหมักอาหารสมุนไพร ตราไก่แม่มอส มีความได้เปรียบและมีโอกาสสูงกว่าคู่แข่ง เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่า และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ซอสหมักอาหารแบบเดิมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ธุรกิจซอสหมักอาหารสมุนไพร ตราไก่แม่มอส ยังมีแนวโน้มการขยายตัวที่ต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการใช้กลยุทธ์การพัฒนาตลาด และการเพิ่มยอดขายสินค้าประเภทเดิมในตลาดใหม่ ซึ่งทำให้สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ ในด้านการตลาด ธุรกิจซอสหมักอาหารสมุนไพร ตราไก่แม่มอส มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มวัยทำงานและวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี เนื่องจาก พบว่า กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ค่อนข้างให้ความสำคัญกับอาหารการกินและสุขภาพในการกิน ธุรกิจดังกล่าวใช้เงินลงทุนของตนเองไม่มีการกู้ยืม จำนวน 1,250,000 บาท ซึ่งจากการวิเคราะห์แผนการเงินพบว่า มีระยะเวลา คืนทุน 1 ปี อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 105% มูลค่าของเงินสุทธิ (NPV) 3,001,856.64 บาท
The purpose of establishing this business plan is to study and set a clear goal in assessing the business feasibility and settle a conceptual framework for business operations using Business Overview Analysis, Internal and External Business Environment Analysis, Direct and Indirect Business Rivals and Competitive Analysis, and Competitive Advantages which are consistent with the objectives of the plan. Moreover, 400 questionnaires are used that responded by representative samples of the target group of “KAI MAE MOS" herb marinade sauce business. “KAI MAE MOS" herb marinade sauce business is a retail food marinade sauce business. The main ingredients from natural herbs free from artificial flavors, colors, flavors and preservatives that formulated to enhance flavor, and have health benefits with a target group. The target group is healthy consumers who like to eat marinade sauces with aromatic herbs. As the current changing of economic, social, and environmental conditions has increased more burdens of disease and morbidity caused by pollutants and chemicals on Thai population, customers have been constantly modifying their consumption behavior. They are more concerned about food ingredients. Accordingly, this is a business opportunity for “KAI MAE MOS" herb marinade sauce business The result of the study shows that “KAI MAE MOS" herb marinade sauce business has higher business opportunities and competitive advantages over other business rivals due to lower cost and its difference from other health risked seasoning products. Furthermore, “KAI MAE MOS" herb marinade sauce business has promoted continued growth and market expansion resulting from marketing strategies and increasing product sales in new market segments that could attract consumer attention. For marketing view, the main target customers of “KAI MAE MOS" herb marinade sauce business is customers being working and school-age groups aged 20-40 years. This target group is quite focused on food and eating healthy. The business used its own investment without applying for loans with 1,250,000 Baht investment budget, the financial plan analysis indicated that the business would have one year payback period with 105% internal rate of return (IRR) and 3,001,856.64 Baht of net present value (NPV).
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)--สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2564
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
ไก่แม่มอส (ชื่อตราผลิตภัณฑ์)
ซอส -- การตลาด -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี
เครื่องเทศ
การปรุงอาหาร (เครื่องเทศ)
การปรุงอาหาร (สมุนไพร)
อุตสาหกรรมเครื่องเทศ
พฤติกรรมผู้บริโภค
Advisor(s): ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/5020
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Sukthanyatip_lasa.pdf4.19 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback