DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4985

Title: แผนธุรกิจบริการหาช่างซ่อมและดูแลที่พักอาศัย
Other Titles: Business plan for finding handymen and residential care services
Authors: เริงฤทธิ์ อรพนิชอารี
Keywords: บริการจัดหาช่าง
บริการจัดหาแม่บ้าน
แอปพลิเคชัน
Handyman Recruitment Service
Maid Recruitment Service
Application
Issue Date: 2564
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: จากการพัฒนาอินเทอร์เน็ตและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้กับผู้คน ทำให้แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งของคนไทยและทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเราพบว่ายังมีปัญหาสำหรับเจ้าของบ้านหรือผู้คนทั่วไป ที่มีความยากลำบากในการหาช่างซ่อมหรือผู้ให้บริการงานซ่อมและงานดูแลที่พักอาศัย จึงเกิดแนวคิดธุรกิจบริการหาช่างซ่อมและดูแลที่พักอาศัย มีแบรนด์ธุรกิจ ว่า “Holmes” กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนเมือง มีรายได้ครัวเรือนในระดับกลางค่อนข้างสูงขึ้นไป ซึ่งมีความต้องการใช้บริการงานซ่อมดังกล่าว โดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ จากการทำการวิจัยตลาดเพื่อศึกษาปัญหาที่แท้จริงและพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้สามารถประมาณการขนาดตลาด และออกแบบผลิตภัณฑ์การบริการที่ตอบโจทย์และความคาดหวังผู้บริโภค ด้วยการส่งมอบคุณค่าในด้านความง่ายในการใช้งาน ความมั่นใจคุณภาพและความปลอดภัย และความคุ้มค่าราคา ด้านกลยุทธ์การตลาดมีการใช้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้เข้าถึงได้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แผนการดำเนินงานในช่วงก่อนเปิดให้บริการ ใช้หลักการของธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้วยวิธีการสร้าง วัดผล และเรียนรู้ (Build-measure-learn) เพื่อทดลองสร้างแอปพลิเคชันสำหรับหาช่างซ่อมและดูแลที่พักอาศัย โดยเน้นสิ่งที่จำเป็น ประหยัดคุ้มค่า รวดเร็ว และมีคุณค่าทั้งกับลูกค้าและพันธมิตรคู่ธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการงานซ่อมดังกล่าว ส่วนแผนการดำเนินงานหลังเปิดให้บริการ วางแผนให้เริ่มใน 10 เขต พื้นที่เป้าหมายแรกในใจกลางกรุงเทพมหานคร แล้วขยายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพ และไปพื้นที่ปริมณฑลและชุมชนเมืองในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป อีกทั้งได้มีการวางแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลให้รองรับกับแผนการเติบโตของธุรกิจ ทั้งด้านการทำการตลาด การพัฒนาแอปพลิเคชันและการให้บริการ และการหาพันธมิตรคู่ธุรกิจเพิ่มเติม ทั้งนี้ จากการประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ และวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในระยะเวลา 5 ปี พบว่า ธุรกิจใช้เงินลงทุน 5 ล้านบาท มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 7,412,648 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 36% ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินที่ 15% และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) อยู่ที่ 3.5 ปี
Regarding to recently internet development and advancing of digital technology, many kinds of technologies were brought to making conveniences and solving problems for the people. These make an increasing trend of using technologies for Thai people and around the world. However, we found a pain point for house owners or common people that they are difficulties to find handymen or residential care service providers. Thus, the business idea to service finding handyman and residential care service was created with business brand name “Holmes”. The key customers target is residents who living in the cities, having level of household income in medium-high and above as they need the service of residential care via application on mobile phones. The market research was conducted to discover the real pain points and behaviors of customers, estimate the market size, and design the service to meet consumer’s problems and expectations by offering the value prepositions of ease of use, trust in service quality and security, and worth of price. The marketing activities were planned for both online and offline to reach target customers. The operation plan before opening the service was set by applying lean principle for startup business called Build-Measure-Learn to test developing the application for finding handymen and residential care service providers with emphasizing in necessary activities, lean operation, speed and value to customers & business partners. Operating plan after opening the service was set to start in 10-districts target areas, central of Bangkok city, then extend to all areas of Bangkok, metropolitan region, and big cities in other provinces respectively. Moreover, the human resource management was developed to serve the growth of business for doing marketing, application & service development, and engaging additional business partnerships. From business feasibility study and financial analysis for 5-years projection found that 5 million-baht is needed for initial capital investment, the net present value (NPV) equal to 7,412,648 baht, the internal return rate (IRR) is 36% which higher than the financial cost at 15%, and payback period is at 3.5 years.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.)--สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2564
Advisor(s): สุชาติ ไตรภพสกุล
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4985
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ruengrit_onpa.pdf7.79 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback