DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4881

Title: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสื่อดิจิทัลในธุรกิจท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุ
Other Titles: Digital marketing communication strategy in the tourism industry, silver market segmentation
Authors: เอกพล สิงห์ทอง
Keywords: การสื่อสารการตลาดสื่อดิจิทัล
ธุรกิจท่องเที่ยว
กลุ่มผู้สูงอายุ
การตลาดออนไลน์
Issue Date: 2564
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสื่อดิจิทัลในธุรกิจท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสื่อดิจิทัลในธุรกิจท่องเที่ยวในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสื่อดิจิทัลในธุรกิจท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19) การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบ (Methodology) เป็นการวิจัยรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การเก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย จำนวน 3 คน และกลุ่มประชากรทั่วไปที่มีผู้สูงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป จำนวน 8 ท่าน ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นการคัดเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุจะนิยมท่องเที่ยวแบบชมธรรมชาติ ทิวทัศน์ เพื่อการพักผ่อนและสัมผัสกับธรรมชาติ มักจะเดินทางท่องเที่ยว แบบกลุ่มหรือหมู่คณะ มีการตัดสินใจการเดินทางด้วยตนเอง มีครอบครัวและเพื่อนช่วยในการตัดสินใจในการเดินทาง เดินทางท่องเที่ยว 2-3 ครั้งต่อปี และเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยท่องเที่ยวในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัททัวร์หรือนำเที่ยวเพื่อความสะดวกสบายและเจ้าหน้าที่ดูแล มีมาตรฐานสำหรับการบริการดีในการเดินทาง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสื่อดิจิทัลในธุรกิจท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19) ด้านผลิตภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยวต้องมีภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี มีความหลากหลายให้เลือกการทำกิจกรรม ด้านราคาต้องสมเหตุสมผลและคุ้มค่าเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย หรือสถานที่ จะมีการค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์และส่วนใหญ่จะจัดการหาข้อมูลด้วยตนเองจากสื่อออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) เว็บไซต์ (Website) เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวมากที่สุด ด้านการส่งเสริมการตลาดจะต้องมีการจัดกิจกรรมพิเศษโดยให้มีส่วนร่วมผ่านสื่อออนไลน์ จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้านบุคลากรจะต้องมีความรู้ทางด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีการอบรมความรู้ของสถานที่ท่องเที่ยว ด้านกระบวนการบริการทางการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติในด้านการให้บริการกลุ่มผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้สึกพึงพอใจและได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเดินทาง มาท่องเที่ยวที่บริษัททัวร์หรือนำเที่ยว ด้านองค์ประกอบทางกายภาพสถานที่ที่เข้าพักหรือโรงแรมต้องผ่านมาตรฐาน กลุ่มผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างผ่อนคลาย และมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย ด้านสาธารณสุขรวมถึงมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของที่พัก ในการศึกษาวิจัยทำให้ทราบถึงแนวทางของการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสื่อดิจิทัลในธุรกิจท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อที่จะให้มีการดำเนินธุรกิจโดยประสบผลสำเร็จ และสามารถนำไปปฏิบัติงานจริงโดยใช้กำหนดแผนธุรกิจตามที่ได้ศึกษา
This research on the digital marketing communication strategy in the tourism industry of the silver market segmentation aims to study the behaviors of the silver market that has an impact on the digital marketing communication strategy in the tourism industry following the Covid-19 pandemic and to study the marketing mix that affects the digital marketing communication strategy in the tourism industry of the silver market after the Covid-19 outbreak. The researcher uses the qualitative research methodology in this research. The purposive sampling is used to collect data through in-depth interviews of a group of three tourism business operators and eight male and female general demographics aged over 55 who live in the Bangkok Metropolitan Region. In terms of travelling behaviors, the findings show that the silver market enjoys nature tourism, sightseeing and indulging in nature for a recreational purpose. They often travel in groups, decide to travel on their own or have family and friends help to make travelling decisions. They travel 2-3 times a year domestically on Saturdays and Sundays and decide to travel with travel agencies or tour operators for their convenience with staff providing standard care and services along the trip. The digital marketing communication strategy in the tourism industry of the silver market segmentation after the Covid-19 outbreak is also impacted by the marketing mix factor. In products, the attraction sites must have good image and reputation and have a variety of activities to do. Pricing must be reasonable and worth to pay for travelling. In information on attraction sites and sales channels, they do research on their trips through advertisement on online media and often search for travelling information by themselves on online media including Line, Facebook and websites. In marketing promotion, the sites must organize activities for visitors to participate online and continuously offer promotions to customers. In staffing, staff must have knowledge in basic first aid skills and information about such attraction sites. In tourism management, regulations and best practices in providing services to the silver market must be implemented by the travel agencies or tour operators to ensure the satisfaction and good experiences among the silver market segment. In physical component, accommodations or hotels should be of high standards and the silver market segment must be able to travel with ease and be ensured of the hygiene and services standards of the accommodations. This research provides the guidelines in formulating the digital marketing communication strategy in the tourism industry of the silver market segmentation and analysis of business environment to ensure successful business operation and practicality in designing the business plans based on the study.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.)--สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2563
Subjects: ผู้สูงอายุ -- การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
นักท่องเที่ยว -- ไทย -- วิจัย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- การจัดการ
การวางแผนธุรกิจ -- ไทย -- วิจัย
สื่อสังคมออนไลน์
การจัดการตลาด
การตลาดอินเทอร์เน็ต
Advisor(s): ชุติมา เกศดายุรัตน์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4881
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ekaphon.sing.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback