DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4166

Title: แผนธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางประเภท ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำแร่ Aloha Cooling Mist
Other Titles: Business plan for cosmetic of mineral spray brand Aloha Cooling Mist
Authors: พัชรินทร์ ขจรมงคลกิจ
Keywords: สเปรย์น้ำแร่
อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
นวัตกรรมนาโน
Mineral Spray
The industry of Cosmetic
The Nano product
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Citation: none
Series/Report no.: none;none
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ และประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชนิด สเปรย์น้ำแร่ Aloha Cooling Mist เพื่อทำการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของตลาดทั้งปัจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห์คู่แข่งขันประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ อีกทั้งศึกษาวิเคราะห์ผู้บริโภคจากการเก็บข้อมูลจากสืบค้นเอกสารและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ รวมถึงงานวิจัยสามารถสนับสนุนโครงการธุรกิจ เพื่อกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์แผนการตลาด โดยใช้กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 4Cs เน้นไปที่ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก และเพิ่มความโดดเด่นที่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหนือคู่แข่งขันในราคาที่เหมาะสม และเน้นเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงง่าย หลากหลาย เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้า และกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในด้านยการวางแผนการเงิน รวมถึงกลยุทธ์องค์กร แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคตของธุรกิจที่สามารถปรับได้ทันตามสภาวการณ์ปัจจุบัน “ความงามนั้นเปรียบเสมือนศูนย์ผลิตความหวังให้กับผู้หญิง” ดังนั้น ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำแร่ Aloha Cooling Mist จึงเห็นช่องทางและโอกาส ด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางด้าน ผลิตภัณฑ์ประเภทดูแลผิว ซึ่งนับว่าเป็นธุรกิจ 3 อันดับที่มาแรง ในปี 2562-2566 จากการวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่าในปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 2.51 แสนล้านบาท โดยจำนวนร้อยละ 66. 9 เป็นตลาดในประเทศ และเป็นตลาดส่งออก ร้อยละ 33.1 ในช่วงปี พ.ศ.2556-2560 ตลาดเครื่องสำอางมีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.6 และยังเติบโตขึ้นร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2561 และยังเติบโตต่อเนื่อง ถึงร้อยละ 20 ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2562 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของตลาดที่ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย นอกจากนี้ยังแสดงถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์ความงาม สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ครองสัดส่วนการตลาดสูงที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทดูแลผิว โดยแยกผลิตภัณฑ์ผิวหน้าร้อยละ 84 และมีแนวโน้มที่จะเติบโตยิ่งขึ้น ถึงแม้จะมีตัวเลขการเติบโตสูง แต่คู่แข่งขันตลาดก็มีอยู่ไม่น้อยจากการศึกษาธุรกิจคู่แข่งกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำแร่ 5 แบรนด์ โดยแบรนด์ทั้งหมดเป็นแบรนด์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ยังไม่มีแบรนด์ไทยที่เป็นน้ำแร่สเปรย์ฉีดหน้าที่โดดเด่นในท้องตลาด อีกทั้งสารส่วนผสมยังไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาเรื่องสภาพอากาศและสภาพผิวหน้าได้ครอบคลุม ด้วยเทรนที่เปลี่ยนไปในเรื่องการใช้สารบำรุงที่ใส่ใจเรื่องสารสกัดมาจากธรรมชาติ ปลอดภัยและปกป้องมลภาวะต่อผิวมากขึ้น จึงเป็นโอกาสแบรนด์ Aloha Cooling Mist ที่จะเข้ามาครองส่วนแบ่งทางการตลาดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ทางแบรนด์ Aloha Cooling Mist จะได้เปรียบในด้านผลิตภัณฑ์ แต่ในด้านราคาและช่องทางจัดจำหน่าย ก็ยังถือว่าเป็นจุดด้อยหากเทียบกับแบรนด์สเปรย์น้ำแร่ที่ครองตลาดมานาน ทางแบรนด์ Aloha Cooling Mist จึงได้ใส่ใจคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตจากโรงงานที่ได้มารตฐาน GMP และโรงงานผลิตยังมีฐานผลิตอีก 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ถือเป็นจุดแข็งในการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดี และสร้างความน่าเชื่อถือ โดยการวางแผนการทำการตลาดแบบครอบคลุมทุกสื่อ และเน้นการตลาด โดยใช้กลยุทธ์ ผู้มีอิทธิพลทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ จดจำ ในแบรนด์สินค้าได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์คิดค้นสูตรด้วยนวัตกรรมแบบนาโนที่สามารถซึมได้ลึกชั้นผิวและสามารถแก้ปัญหาผิวแบบองค์รวม เพราะแบรนด์ Aloha Cooling Mist คำนึงความคุ้มค่าสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ เพราะความพึงพอใจของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา ด้านเงินลงทุน ทางบริษัท สุพรีมแกรนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเงินสดบริษัทมาลงทุนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท เป็นเงินทุนของบริษัททั้งหมด โดยการคาดการณ์ 3 ปี ปีที่กำไรสุทธิ 3.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20.5 ปีที่ 2 กำไรสุทธิ3.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 21.8 อัตราการเติบโตร้อยละ 5 และปีที่ 3 กำไรสุทธิ 4.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 24.5 อัตราการเติบโตร้อยละ 7 ต่อปี การลงทุนของกิจการจะได้เวลาคืนทุน 10 เดือน ของการลงทุน ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถดำเนินการตามแผนได้โดยไม่มีอุปสรรค
The purpose of the business plan is to analyze and evaluate the potential of the industrial cosmetic business of “Aloha Cooling Mist”. The business plan was conducted to investigate the marketing competition environment in both for inside and outside factors, including the strength, weakness, opportunity and threat of the business. This business plan also examined the consumers by the information obtained from empirical studies and secondary data supporting business plan. This is to identify the target group and to set up combining marketing strategy of 4Cs. The strategy focuses mainly on the target customers’ demand and the increasing of the prominence of the product over the competitors with competitive price. The easy accessibility of contribution channels will be increased for customer and tourism visitor extension. this is also included the setting up the clear long-term and short-term plan for budgeting, organizational strategies, emergency plan, and the future plan which is flexible to the current circumstances. The beauty always is the hope of women thus “Aloha Cooling Mist” perceived the opportunity in skin care product industry. Skin care product industry is considered number 3 from the list of the most booming industry in 2019-2023. The study of Kasikorn Research Center 2017 revealed Thailand’s export value of 251,000,000,000 million. 66.9% of the value comes from domestic market while 33.1% comes from export market. During 2013-2017cosmetic market average growth was 7.6 %. It growth still continued up to 10% at in 2018, and went on steady to 20% in the first quarter of 2019. This growth reflects the potential of the market which continues to grow in spite of the down-turn of the economy. Furthermore, this demonstrates that the consumers still pay attention to beauty products. The main products which hold the highest proportion in the market is skin care. 84% of the Skin product is facial products which tend to grow steadily. However, the products seem to have potential in the market. The market is very competitive with many brands. According to the marketing study of 5 mineral product brands are all imported products. There is no outstanding Thai facial spray brand. Additionally, the component of the product is not be able to cover the problems about weather and facial conditions. With the changing trend, It turns more to natural extract which is safer and is better to protect the skin from pollution. Therefore, it is the opportunity Aloha Cooling Mist brand to seek for the market share of the target customers. Aloha Cooling Mist seems to have higher advantages in product itself, when compare to the products that have occupied the shelves for a time, Aloha Cooling Mist’s price and distribution channel can be found as the weakness. Therefore, Aloha Cooling Mist brand highly pays attention to every step of production. The products are produced from GMP standard factories. There are also the other 4 factories in ASEAN countries. This is perceived as the strength of the brand, and create the good reputation and reliability of the products. With the marketing plan that covers all media and focuses on marketing with market influencer to create rapid brand recognition. There is also the Nano product development to discover the innovative formula which allows the spray to deeply absorb into skin layer and can solve the overall skin problems. Aloha Cooling Mist highly cares for the customers to have the worthiest quality because customers’satisfice is our success. About the investment, Supreme Grand Thailand Co. Ltd offered 5 million Baht cash to be all of the company capital. The forecasting of first 3 years. The first net profit is expected to be 3.3 million baht which is 20.5%. The second-year net profit is 3.6 million baht which is 21.8% with 5% growth. The third-year net profit is 4.3 million baht or 24.5% with 7% growth per year. The investment will return the capital in 10 months which means that the marketing plan can be conducted without any obstacles
Description: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.) – สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกุรงเทพ, 2562
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
เครื่องสำอาง
ผิวหนัง -- การดูแลและสุขวิทยา
การจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
Advisor(s): ณัฎฐชา พิบูลกุลพัฒน์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4166
ISSN: none
Appears in Collections:Independent Studies
Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
patcharin.k.pdf4.46 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback