DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4145

Title: ธุรกิจ KORU by ARINRADA Jewelry : กรณีศึกษาแผนกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ,ผลิตภัณฑ์และการบริการ
Other Titles: Business Development Plan of KORU by ARINRADA Jewelry
Authors: อริญรดา จิรัฐธรากร
Keywords: เครื่องประดับ
เครื่องประดับอัญมณี
เครื่องประดับเพชร
เครื่องประดับทอง
ความเชื่อ
อัญมณีประจำวันเกิด
แหวนเพชร
เครื่องประดับพรีเมี่ยม
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการ KORU BY AINRADA JEWELRY มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการของ ARINRADA JEWELRY ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของผู้เขียนโดยเป็นธุรกิจเครื่องประดับเน้นที่แหวนเพชรเป็นหลัก แต่ตัวสินค้าเดิมยังไม่มีจุดเด่นจึงมีการสร้าง KORU ขึ้นมาเพื่อสร้างความโดดเด่นและสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้า โดยมีจุดขายหลักหลัก 2 ประการคือประการแรกใช้ความเป็นอัญมณีแท้เพชรแท้ทองแท้ซึ่งมีคุณค่าในตัวเองสร้างคุณค่าให้กับผู้สวมใส่รวมถึงการใช้พลอยประจาวันเกิดเข้ามาเสริมดวงให้กับผู้สวมใส่ และประการที่สองความเชื่อความศรัทธาในตัวสัญลักษณ์ KORU โดยการนาความเชื่อของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งผู้ก่อตั้งได้ไปใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลา 5 ปี มาเป็นต้นแบบในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีจุดเด่นมากขึ้น จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่างๆทางธุรกิจพบว่าปัจจุบันตลาดอัญมณีในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งเป็นกลุ่มเครื่องประดับระดับพรีเมี่ยม 2,000 บาทต่อปี โดยผู้เขียนตั้งเป้าหมายว่าในปีแรกจะมีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มของเครื่องประดับระดับพรีเมี่ยมร้อยละ 1 หรือประมาณร้อยละประมาณ 20 ล้านบาทต่อปีโดยมีกลุ่มลูกค้าจะมีตั้งแต่ช่วงอายุ 25 ถึง 45 ปีมีที่มีรายได้อยู่ในช่วง 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ผลการวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดแสดงให้เห็นว่าการดาเนินธุรกิจของ KORU มีโอกาสประสบความสาเร็จสูงเนื่องจากตัวสินค้าที่มีจุดเด่นและมีพื้นฐานเดิมของ ARINRADA JEWELRY ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องของอัญมณีอยู่แล้ว ซึ่งหากมีการทำการตลาดที่ดีโดยเน้นที่การทำตลาดในช่องทางออนไลน์และมีการกระจายจุดขายให้ได้มากที่สุดโดยลักษณะจะเป็นการฝากขายในสถานที่ต่างๆและการเปิดหน้าร้านในจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสาคัญซึ่งคาดว่าช่วงแรกคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท และจะมีระยะเวลาในการคืนทุน 1 ปีกับอีก 4 เดือน โดยแหล่งของเงินทุนจะมาจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5 คน จานวน 2 ล้านบาทต่อคน โดยจะได้รับผลตอบแทนไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 จากยอดขาย และยอดขายจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปีในช่วง 5 ปีแรก
This business development plan was made up on the purpose to help develop the product of ARINRADA JEWELRY, the business of the owner which sell diamond jewelry. However the business has no differentiator from other competitors and has no own design yet. Therefore, KORU BY ARINRADA was made to make the differentiation for ARINRADA JEWELRY business. KORU BY ARINRADA has 2 main selling points, first is it uses real diamond, real jewelry, real gold, which makes the jewelry worth for the price customer pay, and also use the birthstones to help buyer surrounded with good luck while wearing and second is it has the believe symbol from New Zealand, Koru is the traditional symbol widely use in New Zealand for new life, growth, strength and peace, therefore the symbol create the confident to the customer while wearing it. From the analysis of jewelry business, we have found that the current jewelry consumption in Thailand worth 40 billion baht per year. The premium grade jewelry consumption is worth 2 billion baht per year. The company has set the target to have 1% market share in premium jewelry in first year after launch the product. The age of target group is between 25 to 45 years old which has income more than 30,000 per month. From the competitor analysis, we found that there is good chance for Kou By Arinrada due to the unique design of the Koru and ARINRADA JEWELRY also has own customer based and knowhow on the jewelry business. To achieve this, it needs investment on marketing both the online and offline. The initial investment for marketing cost is 10million baht. The return on investment is foresee on 1 years and 4 months. The company has 5 partners who invest 2 million baht each and expectation is 30% profit per year. The company has also set the growth target at around 10% per year.
Description: การค้นคว้าอิสระ (กจ.ม.) --สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ, คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2561 Independent Study (M.M.)--Entrepreneurship, School of Entrepreneurship and Management,Bangkok University, 2018
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
เครื่องเพชร
แหวน
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
Advisor(s): ศศิรินทร์ สายะสนธิ
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4145
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
arinrada_jira.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback