DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3982

Title: แผนธุรกิจโรงพิมพ์เพื่อผู้ประกอบการ SMEs
Other Titles: Business Plan for Printing and Packaging House for SMEs
Authors: สุทธิพรรณ ผลสินธุ์
Keywords: สิ่งพิมพ์
การพิมพ์ดิจิทัล
บริการงานพิมพ์
ความพึงพอใจในบริการ
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: วัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจโรงพิมพ์ และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจรวมถึงวางกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยรูปแบบของธุรกิจเป็นประเภทให้บริการ ดำเนินงานเกี่ยวการให้บริการออกแบบและรับผลิตสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล และซิลส์สกรีน ธุรกิจได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผน โดยการเก็บรวมรวมผ่านการสำรวจความคิดเห็น โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ค่าสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs, กลุ่มผู้มีความต้องการในการผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ และกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงทำการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจเดิมและเอเจนซี่ต่างๆ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการใช้บริการโดยตรง และคาดว่าจะมีความต้องการในการใช้บริการธุรกิจที่กำลังจัดทำแผนฉบับนี้ขึ้น ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนมากค้นหาผู้ให้บริการจากช่องทางออนไลน์ต่างๆและการรับฟังปากต่อปากจากผู้อื่น และเหตุปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการคือความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานและชิ้นงานเสร็จและจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด ผลของแผนธุรกิจสรุปได้ว่า แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจเดิม โดยแตกออกเป็นธุรกิจใหม่อีกหนึ่งธุรกิจคือ ธุรกิจให้บริการประเภทสิ่งพิมพ์แก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พบว่า จุดแข็งที่สำคัญของธุรกิจคือความสามารถและประสบการณ์ในงานประเภทสิ่งพิมพ์ รวมถึงความพร้อมในด้านเครื่องพิมพ์ ในขณะที่ธุรกิจยังมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขคือ ความเป็นที่รู้จักของตราสินค้าและการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมที่มีความชำนาญ โอกาสที่เหมาะสมในการทำธุรกิจได้แก่ จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจพบอุปสรรคในการดำเนินงานคือ ราคาของเครื่องพิมพ์และการพึ่งพาการซ่อมบำรุงจากช่างต่างชาติ กลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ์กระบวนการให้บริการ จากการวิเคราะห์แผนธุรกิจโรงพิมพ์นี้ ทำให้เห็นว่ากิจการมีความมั่นคงทางการเงิน มีความสามารถในการทำกำไรและมีแนวโน้มในการดำเนินงานดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินการลงทุน แสดงให้เห็นว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของกิจการ (Net Present Value) มีค่ามากกว่า 0 ซึ่งหมายความว่ากิจการมีผลตอบแทนเป็นบวก และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มากกว่าต้นทุนของเงินทุน จึงมีความคุ้มค่าที่จะลงทุนทำธุรกิจโดยกิจการมีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) อยู่ที่ประมาณ 3 ปี
The purpose of this business plan was to study the possibilities of running printing & packaging business, to set up business guidelines and strategies in various business areas as many as to design and produce digital printing matters and to provide screen - printing services. It is in the category of service business. The data collected from a close-end questionnaire for 200 respondents which included SMEs participants and the target group along with the interviews with former business owners and agencies was used for analysis with a use of SPSS program. For the results of this study, it was expected that there would be a demand for this service business that was well prepared. Most of the sample on the study searched for the printing providers from various online channels and word of mouth. The main factors influencing on the customer service satisfaction in choosing the service included the speed of service interaction and a completion of work assignment but not limited to an appointed time of finished works. The results of the study on this business plan made from an expansion of the original business were, in fact, involved with an affiliate of another service business called the “publication services for SMEs” and determined as the business environment. Moreover, the strengths of the business were relied on the ability and experience in the distinction of publication including the printing features while the weaknesses still was requires a business resolution on its implementation in term of the brand awareness and a recruitment of skillful printing personnel despite the annually emerging numbers of publishing SMEs in Thailand. In addition, the obstacles of business opportunity that have prevented it from a business operation were greatly dealt with the high price of the current printer and its dependence on foreign technicians. The strategies for the business environment depended largely on the organizational management and human resources including an improvement of service process. Based on the analysis of this printing business plan, it was suggested that the business was required the secure financing management when the financial feature of the investment showed that the Net Present Value was greater than zero, which means that the business has a positive return. When it was expressed an internal rate of return (IRR) over the cost of capital, it was worth to invest in the business. The business would presumably gain a payback period of approximately 3 years.
Description: การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560
Advisor(s): รพีสร เฟื่องเกษม
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3982
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
suthipun_phol.pdf8.16 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback