DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2976

Title: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล กรณีศึกษา บริษัท สมาแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
Other Titles: Digital marketing communications strategy: The case study of Siam Makro PLC
Authors: ชัยสิทธิ์ เจริญวงศ์วิวัฒน์
Keywords: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
อี คอมเมิร์ซ
โมบายแอพพลิเคชัน
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
Issue Date: 2560
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างยอดขายของธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค กรณีศึกษาบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บุคคลที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายทางด้านการสื่อสารออนไลน์และการจัดทำแอพพลิเคชันของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ใช้พลังของการเป็นผู้นำตลาดด้านค้าส่งบุกเข้าสู่ธุรกิจที่มุ่งเน้นทำการสื่อสารการตลาดผ่านทางสื่อดิจิทัลอย่างเข้มข้นด้วยการดำเนินงานด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลอยู่ 2 ส่วนหลัก ๆ คือ การสื่อสารการตลาดด้วยระบบการขายออนไลน์ผ่านทาง E-commerce และการสื่อสารการตลาดด้วยระบบโมบายแอพพลิเคชัน ภายใต้แนวคิด User-centered Design ด้วยวิธีการทำให้ติดอันดับการค้นหาในตําแหน่งที่ดีที่สุด (SEO) การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต (SEM) การผสานธุรกิจจากออนไลน์ไปออฟไลน์ O2O (Online to Offline) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล (Big Data Analytics) และการสร้างแพลตฟอร์มสําหรับธุรกิจดิจิทัล (Business to Business Platform - B2B) ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทควรดำเนินกลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 วางแผนงาน (Road Map) สำหรับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แอพพลิเคชันตอบโจทย์ทางการตลาดที่วางไว้ กลยุทธ์ที่ 2 การเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นตัวนำ (Data-driven) เพื่อช่วยให้การการโฆษณามีต้นทุนต่ำที่สุดแต่ได้ผลลัพธ์สูงที่สุด กลยุทธ์ที่ 3 Re-target marketing การตลาดแบบติดตามทุกฝีก้าว ทำให้ผู้ใช้กลับไปเข้าถึงแอปพลิเคชั่นอีกครั้งอย่างง่ายดาย กลยุทธ์ที่ 4 App Store Optimization (ASO) การทำให้แอพพลิเคชั่นติดอยู่ในอันดับแรก ๆ ของ App Store กลยุทธ์ที่ 5 การวัดผลได้และการทำ A /B Testing เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่ 6 ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงดึงดูดในการใช้งาน และทำให้การใช้งานมีความง่าย กลยุทธ์ที่ 7 การเข้าถึงท้องถิ่น หรือการปรับประยุกต์ให้แอพพลิเคชันสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ และกลยุทธ์ที่ 8 การใช้ E-commerce อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการสื่อสารทุกด้านเพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ดีที่สุดต่อไป
This research aimed 1) to study digital-marketing communication strategy to increase sales volume of a food retail sector company, Siam Makro Public Company Limited and 2) to propose directions to develop the company’s digital-marketing communication strategy. The method used to collect the data was in-depth interviews conducted with the company’s personnel who were in charge of developing the company’s online communication policies and creating its applications. The result illustrated that the Siam Makro Public Company Limited, as a wholesale market leader, entered online market by intensively communicating through digital media. It employed two important strategies, i.e. marketing communication via e-commerce and that via mobile applications. The company’s mobile applications were developed, under the concepts of User-Centered Design, with using SEO (Search Engine Optimization) and SEM (Search Engine Marketing) to increase visibility in result pages. In addition, both online and offline strategies, big data analytics and B2B (Business to Business platform) were, likewise, applied in this case. In order to improve the company’s operation, furthermore, the strategies which should be processed are 1) planning a road map for products development to enhance potential of the applications, 2) accumulating customers’ data by using data-driven to keep advertising budget at the lowest while archiving the most satisfied outcome, 3) using re-target marketing strategy for enabling users to easily access the applications, 4) applying App Store Optimization for the applications to be in prior list in App Store, 5) evaluating and performing A/B testing to continuously develop the strategies 6) adding creativity in the applications to attract users and designing them to be user-friendly function, 7) adapting the applications to suit consumers’ behaviors locally, and 8) fully applying e-commerce to enhance potential of digital communication with every communication tools to reach the best target market.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.)--สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559
Subjects: บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
การค้าส่ง
สินค้าอุปโภคบริโภค
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การตลาดอินเทอร์เน็ต
การจัดการขาย
ช่องทางการตลาด
Advisor(s): ปฐมา สตะเวทิน
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2976
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
chaiyasit_jaro.pdf4.62 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback