DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2880

Title: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลในธุรกิจภาพยนตร์ของ บริษัท จีดีเฮช ห้าห้าเก้า จำกัด (ค่ายภาพยนตร์ GDH) กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง แฟนเดย์ แฟนกัน..แค่วันเดียว และพรจากฟ้า
Other Titles: Digital marketing communicative strategies of GDH 559 CO., LTD., case studies: One Day (2016) and A Gift (2016)
Authors: ณภัทร ตั้งสง่า
Keywords: ค่ายภาพยนตร์
สร้างปฏิสัมพันธ์
การโต้ตอบ
สร้างฐานผู้ติดตาม
จุดขาย
Issue Date: 2560
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนวิธีการดำเนินงาน และกลยุทธ์ในการทำการสื่อสารการตลาดดิจิทัลผ่านเครื่องมือบนสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจภาพยนตร์ของบริษัท จีดีเฮช จำกัด หรือค่ายภาพยนตร์จีดีเฮช กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง แฟนเดย์ แฟนกัน..แค่วันเดียว และ พรจากฟ้า การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการใช้วิธีการ 2 รูปแบบ ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – Depth Interview) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่ทำการศึกษา ซึ่งมีส่วนในการทำหน้าที่สื่อสารการตลาดภายในค่ายภาพยนตร์จำนวน 3 ท่าน และการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ในสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก ช่องยูทูป ทวิตเตอร์ รวมถึงสิ่งพิมพ์นิตยสารภาพยนตร์ ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผลการสัมภาษณ์พบว่ามีสามสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ได้แก่ 1) ค่ายภาพยนตร์ต้องสร้างเนื้อหาของภาพยนตร์ออกมาให้ดี 2) สร้างจุดขายและสื่อสารให้น่าดึงดูด 3) รู้จักสร้างฐานผู้ติดตามผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะทางออนไลน์ จนต่อยอดกลายเป็นคอมมูนิตี้ หรือชุมชนออนไลน์ ผลการวิเคราะห์เอกสารพบว่า ทางบริษัทฯ มีรูปแบบของการสื่อสารการตลาดดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ถูกนำมาใช้มากที่สุด ได้แก่ การให้ข้อมูลด้วยการสร้างการรับรู้ (Awareness) ซึ่งในส่วนของการนำเสนอรูปแบบของเนื้อหา ได้มีการนำเสนอผ่านภาพพร้อมข้อความประกอบมากที่สุด รองลงมาเป็นภาพนิ่ง และคลิปวีดิโอ ซึ่งกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมจากทางบริษัท คือ กลยุทธ์การสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดการโต้ตอบ กลยุทธ์การนำเสนอข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ กลยุทธ์ที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม บริบท สถานการณ์ เพื่อสร้างความเหมาะสมในการนำเสนอ
The purpose of this independent study was to study the marketing communicative strategies of Thai film production studio, GDH 559 Co., Ltd, via usage of social media tools. The case studies for this independent study were Thai film One Day (2016) and A gift (2016). The type of this project was qualitative and it has been conducted through two methods which were first, the in-depth interview with three people who were in charge of marketing communicative strategies and second, the document analysis of magazine columns and activity logs on Facebook, YouTube, and Twitter which had been being publicized from August 1st, 2016 to March 4th, 2017. The result of the interview pointed out that there were three important keys helping the company moving forward. The first point was that the producer should basically create the film with good content. Secondly, they might have to come up with something unique and at the same time, be creative in communicating and make it attractive. Lastly, they should provide different kind of channels, especially online channel so that a large number of their customers and prospects could reach them easily. In term of the document analysis, the findings indicated the most used method was giving the information through an awareness creation. Moreover, the most popular form of media for broadcasting were photo with caption, simple photo, and video clip, in order. Besides, the strategies that the company frequently used was creating an interaction between producers and audiences. As a result, the production team could know the people’s feedback and they could make up-to-date and right place-right time broadcasting.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.)--สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560
Subjects: บริษัท จีดีเฮช ห้าห้าเก้า จำกัด
ภาพยนตร์
ผู้กำกับภาพยนตร์
การจัดการตลาด
การสื่อสารทางการตลาด
เครือข่ายสังคมออนไลน์
Advisor(s): ปฐมา สตะเวทิน
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2880
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
napat_tang.pdf3.73 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback