DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2547

Title: แผนธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ Oldies Food การประเมินความเป็นไปได้ ของโครงการธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ Oldies Food ในกรุงเทพมหานคร
Other Titles: Business plan for healthy oldies food the business feasibility project on healthy elderly food, “oldies food” in Bangkok
Authors: กมลจรัส กองรักษเวช
Keywords: อาหารเพื่อสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
Oldies Food
Issue Date: 2560
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของธุรกิจเพื่อนำไปคาดการณ์และประมาณการรายได้ของธุรกิจในอนาคต แผนธุรกิจได้จัดทำขึ้นสำหรับธุรกิจประเภทบริการ โดยเป็นการดำเนินธุรกิจใหม่ เทคนิค และวิธีการในการจัดทำแผน คือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจการวิเคราะห์การแข่งขัน และการสำรวจที่ใช้แบบสอบถามกับตัวอย่างซึ่งเป็นบุคคล จำนวน 200 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบง่ายสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ผลการวิเคราะห์จากปัจจัยแวดล้อมภายในระบบว่าธุรกิจมีความเข้มแข็งภายในองค์กร และมีจุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของวัตถุดิบ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเหลือในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุน และมาตรฐานการผลิตได้ ตลอดจน มีการดำเนินการทางกลยุทธ์ด้านกาขายและการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจสามารถได้เปรียบ เหนือคู่แข่งขัน และผลการวิเคราะห์จากปัจจัยแวดล้อมภายนอก พบว่าถึงแม้วาแนวโน้มจากการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมอาหารมีความรุนแรง และมีการแข่งขันสูง แต่แนวโน้มของการดูแลสุขภาพ และการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นเช่นกัน ทำให้ธุรกิจยังมีแนวโน้มการเจริญเติบโตได้เช่นกัน ปัจจัยเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ได้แก่ต้นทุนการผลิต และการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารสภาพการแข่งขันของธุรกิจนี้ค่อนข้างสูงและรุนแรง คู่แข่งขันหลักที่สำคัญ คือ บริษัทในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน พบว่า ตำแหน่งของ ธุรกิจในตลาดคือ กลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ และผู้ที่รักสุขภาพ ข้อได้เปรียบคู่แข่งขันคือ สินค้าใช้วัตถุดิบ คุณภาพสูง ปราศจากสารเคมี และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในขณะที่ข้อเสียเปรียบทางการแข่งขัน จำนวนเงินลงทุนสูง กลยุทธ์ที่สำคัญในการทำธุรกิจ คือการผลิตสินค้าที่มีความแตกต่าง และตอบ สนองความต้องการลุกค้าเฉพาะกลุ่ม
The business plan aims to study and analyze the feasibility of the business. To be applied to the current business. The analysis of the internal environment and outside of the business to forecasts and projections of future earnings. The business plan has been prepared for business services. By a new business Techniques and methods for the preparation of the plan is to analyze the business environment, competitive analysis. And a survey questionnaire to a sample of 200 individuals using simple random. The statistics used in this study is a preliminary descriptive statistics include percentage, mean, standard deviation. And according to statistics, the analysis of environmental factors within the system. The business has strengthened the organization. And has strengths in products and quality of raw materials including the use of technology Came to the aid of modern management. In order to control costs and standard production as well as the implementation of the strategy, check the sales and marketing continues to be a business advantage over competitors. The analysis of external environmental factors. Found that although the trend of the competitiveness of the food industry has intensified. And a highly competitive But the trend of health care and the increase of elderly people is growing as well. The business is likely to grow as well. Risks arising from internal and external environmental factors. Including production costs the competitiveness of the food industry and competitive environment of unusually high and severe. Competitors major companies in the food business to all. Compared with the position of competitors in the market. Customers elderly and those who love health the Competitive advantage is Products using high quality raw materials Chemical free and unique while competitive disadvantage. Total investment the key strategy of doing business. Is to produce a difference. And meet his trade group.
Description: การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558
Advisor(s): วีระพงศ์ มาลัย
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2547
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kamonjaras_kong.pdf5.27 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback