DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2469

Title: พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Other Titles: Digital media usage of consumers in Bangkok
Authors: สิริชัย แสงสุวรรณ
Keywords: การใช้สื่อดิจิทัล
ความพึงพอใจ
สื่อสังคมออนไลน์
Issue Date: 2559
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลของผู้บริโภค ในเขต กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสำรวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 400 ชุด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ค่าความถี่และสถิติร้อยละ ซึ่งข้อมูลได้มาจากผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน จากนั้นนำผลสำรวจด้วยแบบสอบถาม มาศึกษาเจาะลึกที่กลุ่มศักยภาพ คือ กลุ่มที่มีจำนวนมากสุด ได้แก่ ผู้ใช้สื่อดิจิทัล อายุระหว่าง 26-33 ปี และกิจกรรมสามอันดับแรก คือ ไลค์ โพสท์ แชร์ จึงนำมากำหนดคุณสมบัติ กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 9 คน พบว่า ผู้ใช้สื่อดิจิทัลในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเมื่อเจาะกลุ่มอายุ 26–33 ปี จะพบว่า ส่วนใหญ่ทำงานบริษัท เอกชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,001 – 30,000 บาท จำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้สื่อดิจิทัลในการประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยมีจำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 ซึ่งเมื่อเจาะกลุ่มผู้ใช้งาน อายุระหว่าง 26-33 ปี จะพบว่า ผู้บริโภคเลือกใช้สื่อดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อเพื่อนและเครือข่าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้งานมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน มักใช้สื่อดิจิทัลในระหว่างการเดินทาง บนรถ และหลังเลิกเรียน เลิกงานถึงเที่ยงคืน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง 9 คน มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกวัน อุปกรณ์ดิจิทัลที่นิยมใช้ ได้แก่ สมาร์ทโฟน สื่อสังคมออนไลน์ ที่ใช้แต่ละคนจะใช้งานหลายสื่อ คนที่กดไลค์วันละหลายครั้ง เพราะเหตุผลที่ว่า เพื่อสนับสนุนเพจร้านค้าหรือแบรนด์ที่ตน ชื่นชอบ ต้องการคูปองหรือส่วนลด เพื่อติดตามข่าวสารแบรนด์สินค้านั้น เพื่อชมเพื่อนให้เพื่อนทราบว่าตนเองได้เห็นภาพที่เพื่อนโพสท์แล้ว กลุ่มตัวอย่างที่ชอบการโพสท์ รูปภาพที่ตนเองไปในสถานที่ ต่าง ๆ กิจกรรมในชีวิตประจำวัน รวมถึงวันหยุด กลุ่มตัวอย่าง ที่ชอบการแบ่งปันเนื้อหาต่าง ๆ เมื่ออ่านข่าว หรือดูคลิปถ้าน่าสนใจจะแชร์ต่อทันที แชร์ข้อมูลความรู้ที่น่าจะเป็นประโยชน์ แชร์เรื่องสนุก คลิปตลกต่าง ๆ คลิปที่อยู่ในกระแส เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่กับสื่อเก่า (Traditional Media) เช่น โทรทัศน์ วิทยุ กลุ่มตัวอย่างจะนิยมใช้สื่อใหม่มากกว่าสื่อเก่า
The objectives of this study are to study Digital Media Usage of Consumers in Bangkok. Use Mixed methods, quantitative research and follow by qualitative research. Online Questionnaires 400 sets were used to collect data. Statistical analysis results by Frequency and Percentage. From the questionnaire results then focus study and market segment, the potential customer is the biggest group 26-33 years. Like/ post/ share were top three activities. And propose for key informants qualify. 9 samplings for in-depth interview, the research finding found were as follow; Digital users in Bangkok mostly were female, Bachelor degree, with occupation Government Officer or State Enterprises. When focus at 26-33 years old, mostly occupation as Private Company Officer. The salary range of questionnaire samplings mostly in 20,001 – 30,000 baht 153 person or 38.3 percentages. The objective mainly proposes for buyer decision making 197 person 49.3 percentage. When focus on 26-33 years then the results found, the objective was comfortable to connect with their friends or network. Frequency usage were above twice/day. While were on transportation, after work or study until midnight. All of 9 samplings use social media every day. Multi- media usage and smartphone was the most popular. Reason for like many times per day, to support favorite shop or brand, to get discount or coupon, to follow and get information update, to show friend that we know, to cheer friend. Reason for post, to show routine activities, show places to go, show their holiday. Reason for share, share news, useful information, or funny VDO clip or talk of the town topic. When comparing between old media usage and new media usage, all samplings like to use new media more than old media.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.)--สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558
Advisor(s): ปฐมา สตะเวทิน
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2469
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
sirichai.sang.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback