DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2348

Title: แผนธุรกิจสยามรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า
Other Titles: ฺBusiness plan for siam electric motorcycle
Authors: สุดารัตน์ ยอดแสงจันทร์
Keywords: แผนธุรกิจ
รูปแบบงานบริการใหม่
มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า
New Services
Electrical Motorcycle
Issue Date: 2557
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจนี้ใช้วิธีการในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจการวิเคราะห์การแข่งขัน และการวิจัยเชิงคุณภาพโดย การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กับ ผู้สูงอายุเกษียนราชการ 3 ราย คนทำงาน 3 ราย มอเตอร์ไซด์รับจ้าง 3 ราย ผู้จำหน่ายจักรยานยนต์ จำนวน 2 ราย วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน พบว่า จุดแข็งของ(SEV) สยามรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า คือโชว์รูมขนาดใหญ่ทันสมัยเมื่อเทียบกับธุรกิจเดียวกัน ทำเลที่ตั้งบริษัทเด่นชัด รวมถึงพนักงานมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จุดอ่อน คือสินค้าใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนโอกาสทางธุรกิจจำนวนผู้สูงอายุในประเทศเพิ่มมากขึ้น และอุปสรรค คือปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทยที่ผันผวน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าสำหรับการวิเคราะห์การแข่งขัน พบว่าพลังงานทางเลือก กำลังเป็นที่ได้รับความนิยม ทำให้ผู้ประกอบการหลายๆท่าน เล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจรวมถึงมองถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่สามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้ส่วน การวิจัยตลาด พบว่าสินค้าของบริษัทเป็นแบรนด์สินค้าใหม่ และผลการวิเคราะห์จากปัจจัยแวดล้อมภายนอก พบว่าจากปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ได้แก่ปัจจัยด้านเงินทุน และด้านเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขันของธุรกิจนี้การคู่แข่งขันหลักที่สำคัญ คือ ร้านมะลิวัลย์มอเตอร์เซลล์&เซอร์วิส เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน พบว่า ตำแหน่งของธุรกิจในตลาดคือ จัดอยู่ในกลุ่ม QUESTION MART ข้อได้เปรียบคู่แข่งขันคือบริการหลังการขาย ในขณะที่ข้อเสียเปรียบทางการแข่งขัน คือ ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าที่กำลังวัตต์ที่น้อยกว่า จากผลการวิเคราะห์ กลยุทธ์ที่สำคัญในการทำธุรกิจ(SEV) สยามรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า คือ กลยุทธ์พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์สร้างการรับรู้ตราสินค้า กลยุทธ์พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดและบริการหลังการขาย สำหรับธุรกิจนี้ ใช้เงินลงทุน 7,500,000บาท โดยระยะเวลาการคืนทุน 2.732 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 28,802,546.69 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากับ 68% คำสำคัญ: แผนธุรกิจ, รูปแบบงานบริการใหม่ๆ, มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า
Analyses used in this business plan: Environment and competition analysis as well as doing in-depth interview with 3 pensioners, 3 working people, 3 bike riders and 2 motor bike dealers. Method used is content analysis. Environment analysis tells us that Siam Electrical Motorcycle hold the advantage of having a big ultramodern show room compared to other companies as well as outstanding location, and all their staff possesses decent knowledge of the products, competence as well as good communication skills. The only weakness seems to be the products are too new that the target demand. The threat is the current chaotic economic situation in Thailand that gives doubts to the buyers whether or not to spend their money. As for competitive analysis, we found that alternative power source is gradually becoming more and more popular among a lot of manufacturers as they see an opportunity for profitable growth in this kind of industry. Market analysis also reveals that the company is brand new. While doing external factor research, we discovered that the current economic crisis has an influence over the decisions of the buyers. The risk factors resulted can be both financial and economic. The major competitor is Maliwan Motor sell & Service, when compared to the other competetors, are considered in QUESTION MART group. They hold the advantage of after-sale service, while the disadvantage is having motors of less power. The result from stratisgic research displays that the important business strategy (SEV) of Siam Electrical Motor is to create brand awareness with the development and exploration of their products. Moreover, they also provide suffecient information to their buyer, and put a major support over the after-sale service. This business has invested 7,5000,000 baht. The company had 2.732 years of payback period. The current net value of the company is 28,802,546.69 baht with the internal rate of return of 68%.
Description: การค้นคว้าอิสระ(บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,2557
Advisor(s): ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2348
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Sudart.Yods.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback