DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2329

Title: กลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดของธุรกิจขนาดย่อมผ่านช่องทางออนไลน์ กรณีศึกษา ขนมคางกุ้งทอดกรอบ โอคุสโน่ (Okusuno)
Other Titles: Online marketing communication strategy in small and medium-sized enterprise: A case study of Okusno
Authors: ชัยพร ภูทัตโต
Keywords: การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์
SME
Issue Date: 2559
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจขนาดย่อมผ่านช่องทางออนไลน์ กรณีศึกษาขนมคางกุ้งทอดกรอบ โอคุสโน่ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารผ่าน ช่องทางออนไลน์ โดยผู้วิจัยได้เลือกกรณีศึกษา ขนมคางกุ้งทอดกรอบ โอคุสโน่ (Okusuno) ซึ่งเป็น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และถูกคัดเลือกให้เป็นสุดยอดธุรกิจเอสเอ็มอี ประจำปี 2015 ในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก โดยมีการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการสื่อสารการตลาด ในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากเทปรายการเอสเอ็มอีตีแตก และเทปบันทึกรายการตะกายฝันปั้นธุรกิจ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Taxonomy Analysis) ด้วยการมาจัดสาระบบ และนำข้อมูลรหัสที่ได้จัดลงรหัสข้อมูล (Coding) พร้อมคัดแยก และจัดหมวดหมู่เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่แท้จริง ผลการศึกษาวิจัย พบว่า โอคุสโน่ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook, Instagram, Website และ Line@ ในการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ และกลยุทธ์การสื่อสารที่พบในธุรกิจ โอคุสโน่ มี 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การให้ข้อมูล 2) การให้ความรู้ 3) การให้ความบันเทิง 4) การส่งเสริม การขาย 5) การตอบสนองด้วยความรวดเร็ว โดย เนื้อหาที่มีปฎิสัมพันธ์สูงที่สุดจากผู้บริโภค คือ เนื้อหาประเภทการให้ข้อมูล ที่มีคนเข้ามาทำปฎิสัมพันธ์บน Fan Page (Like, Comment, Share) มากที่สุด คิดเป็น 74,207 Like, 707 Comment และ 616 Share และ โอคุสโน่มีจำนวน Fan Page รวมทั้งหมด 35,086 Fan มีคนเข้ามากดถูกใจ (Like) ทั้งหมด 119,719 Like, มีคนเข้ามา Comment ทั้งหมด 929 Comment และ มีคน Share ทั้งหมด 970 ครั้ง โดยค่าของ Facebook Engagement Rate เท่ากับ 346.62 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ มีบทบาทสำคัญในการทำการตลาดของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในยุคปัจจุบันอย่างมาก โดยปัจจัยสำคัญในการสื่อสารของ ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ 1) ความรวดเร็ว เนื่อจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่ข่าวสาร และสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคมีความใจร้อนเพิ่มขึ้น ความอดทนน้อยลง โดยเฉพาะ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น ซึ่งผู้ที่ทำธุรกิจในยุคปัจจุบันควรปรับตัวให้ทันเพื่อตอบสนอง ความต้องการของกลุ่ม เป้าหมายให้ได้อย่างดีที่สุด 2) ความจริงใจ และซื่อสัตย์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะธุรกิจประเภทไหน ซึ่งหากว่าแบรนด์ของเราดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และความจริงใจ ก็จะสามารถดำเนินธุรกิจ ต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามช่องทางการ สื่อสารทางออนไลน์ ก็เป็นเพียงแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ SME ประเภทอาหาร และ ของทานเล่นอยู่ ในการดำเนินธุรกิจยังคงต้องอาศัยปัจจัย และช่องทางอื่น ๆ ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น เช่น การออกบูธ ซึ่งการออกบูธในสินค้าประเภทอาหารหรือขนขบเคี้ยวหากใช้วิธีการแจกสินค้าตัวอย่างให้แก่ผู้เข้าร่วมงานคู่กับการขายสินค้านั้น ๆ ไปด้วยก็จะสามารถเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ที่ทดลองชิมสินค้ามักจะตัดสินใจซื้อสินค้าในภายหลัง
This research aimed to study the SME online marketing strategy: case study ‘Okusno’. The purpose of this research is to study the online marketing communication strategy. The researcher chose ‘Okusno’ dee-fried shrimp head snack as case study. Of which is a small and medium size enterprise (SME) that won the award of best SME of the year 2015 from television program ‘SME Teetak’. The researcher examined the literature on online marketing communication and employed a social network as a means for this research. The researcher employed a qualitative method of gathering information by interviewing the business owner and gathers information from ‘SME Teetak’ and ‘Dream Chaser’ television program footages by taxonomy analysis approach and systemized such information by coding the items and categorized them to gain useful data. Research result found that Okusno employs a Facebook, Instagram, website and Line@ as marketing communication channels. Also, the strategy found on Okusno can be distinguished into 5 points: 1) presenting information 2) Educate 3) Entertain 4) Promotion 5) quick respond Okusuno Fan Page has 35,086 Likes, 119,719 Post Likes, 929 Comments and 970 Shares and with the engagement rate of 346.62 in total. The content type that consumers engage with the most is information providing content which has acquired 74,207 Likes, 707 Comment and 616 Share. Social media is one of the popular communication channels that has significant role in business development nowadays. If the entrepreneurs know how to strategize the marketing communication through online channels properly, they will benefit from it more or less. The important factors of marketing communication in mid-sized business and SMEs through online channels that were obtained from this research are: 1) The online communication of business needs speed since in the present, there are many channels to communicate. The consumers have the ability to gather news from anywhere which made their behaviors changed. They have become more impatient and tolerant. They do not like waiting for a long period. Therefore the business owners should adapt to the changes in order to satisfying the needs of the target, especially the teenagers. 2) In food and snack business, beautiful and “yummy looking” food images should be used to attract the target in order to make the most of communication. The gimmicks or brand’s related colors could be added to images or content to help the customers to recognize the brand. 3) Sincerity and honesty are still the essential factors in any kind of business. If our brand conduct the business ethically and trustworthy, it enables the business to progress with sustainable future. However, marketing communication through online channels is only a part of SME business operation of food and snack. If the target expands, perhaps, other communication channels are needed to communicate with wider target such as booth exhibition, Booth exhibition for food/snack products can be done by giving out product samplings align with selling then to the event attendees and will increase the opportunity for them to buy the products since they tend to buy the products after they have tasted the samplings.
Description: การค้นคว้าอิสระ (นศ.ม.)--สาขาวิชาการการสื่อสารการตลาดดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558
Advisor(s): ชุติมา เกศดายุรัตน์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/2329
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
chaiyaporn_bhut.pdf5.81 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback