DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Independent Studies - Master >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1515

Title: แผนธุรกิจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเช่าหอพักอาศัยบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยคริสเตียน วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม
Other Titles: Bussiness Plan for Factors Influencing the Selection of Dormitory near Christian University, Nakhon Pathom Campus
Authors: วีรกานต์ ศรีกิจเกษมวัฒน์
Keywords: สถิติเชิงพรรณา
สถิติเชิงอ้างอิง
NVR
IRR
Issue Date: 2558
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การจัดทำแผนธุรกิจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนดำเนินงานของธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ธุรกิจตั้งไว้ แผนธุรกิจได้จัดทำขึ้นสำหรับธุรกิจประเภทหอพักให้เช่า โดยเป็นการขยายขนาดของธุรกิจเดิม เทคนิคและวิธีการในการจัดทำแผนคือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจการวิเคราะห์การแข่งขันและการสำรวจที่ใช้แบบสอบถามกับตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคคลจำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นคือ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอ้างอิง ผลการวิเคราะห์จากปัจจัยแวดล้อมภายในพบว่าบริษัท ศรีกิจดิเวลลอปเม้นต์จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ทำธุรกิจด้านหอพักให้เช่าในย่านมหาวิทยาลัยคริสเตียน วิทยาเขตนครปฐม โดยใช้ชื่อหอพักว่าศรีกิจเพลส มีแนวทางที่จะขยายธุรกิจจากเดิมที่มีหอพักหญิงจำนวน 2 ตึกๆ ละ 75 ห้อง รวมเป็น 150 ห้อง โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 90% และต้องการขยายธุรกิจเพิ่มจำนวน 1 ตึก จึงได้ทำการศึกษาในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเช่าหอพักอาศัยบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยคริสเตียนขึ้น เพื่อศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเช่าหอพักอาศัยบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยคริสเตียนและเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหอพักนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงลักษณะรูปแบบหอพัก ด้วยมูลค่ารวมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมเสร็จอยู่ในงบประมาณ 9,500,000 บาท คาดว่าจะคืนทุนภายใน 6.3 ปี โดยมี NPV เท่ากับ 7,282,239.30 บาทและมี IRR อยู่ที่ 16.4% ทางบริษัท ศรีกิจดิเวลลอปเมนต์จำกัด เล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจจึงจัดทำแนวการศึกษานี้ขึ้น โดยทางบริษัทได้นำเอากลยุทธ์ต่างๆ อาทิเช่น กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพ กลยุทธ์ด้านบริการ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เช่าพัก กลยุทธ์ด้านราคา เพื่อเพิ่มความน่าสนใจแก่ผู้เช่าพัก กลยุทธ์ที่ข้างต้นที่กล่าวมาทางผู้บริหารบริษัทศรีกิจเพลสจะนำมาประยุกต์และปรับปรุงให้เหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทและเป็นไปตามความต้องการของผู้เช่าพัก เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่ผู้เช่าพักสูงสุด
The objectives of research were to examine the operation of business for preparation of business plan for business goal using in the operation of a business in order to achieve the setting business goals. The business plan had been prepared for the expanding of size of dormitory for rent. The analysis of factors of business environment was used in the preparation of business plan. A sample of 400 persons was drawn, using Purposive Sampling method. The Descriptive statistic, Percentage, Mean, Standard Deviation and Statistical References were used for preliminary data analysis. The analysis of the internal factors indicated that Srikit Development was established in 2012 with registered capital of 1 million Baht. The company operated the dormitory for rent, named "Srikit Place", nearly Christian University. It planned to expand the existing dormitory, two building, 75 rooms total 150 rooms with occupancy rates averaging 90%, by adding one more building. Then, it had studied the factors influencing the selection of dormitory to live as a guideline for development and improvement. The total value of land and buildings were estimated about 9,500,000 baht expected pay back within 6.3 years, which the NPV of 7,282,239.30 baht and an IRR was 16.4%. Srikit had foreseen the opportunity to do business and prepared this study for Srikit Place by using strategies such as the Product strategy to create the difference of products for customer satisfaction, the Service strategy to create the impression of the hirers, the Pricing strategy to add interest for the hirers. The Executives of the company adapted and adjusted the strategies mentioned above to the business of the company and in accordance with the requirements of the hirers in order to satisfy and impress the hires.
Description: การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2556
Advisor(s): กฤติกา ลิ้มลาวัลย์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/1515
Appears in Collections:Independent Studies - Master

Files in This Item:

File Description SizeFormat
veerakarn_srik.pdf4.09 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback