DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4926

Title: แนวทางการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรของธุรกิจเกี่ยวกับหีบศพ: กรณีศึกษา ส. บูรพา หีบศพ
Other Titles: Guidelines for designing corporate identity for the coffin business: A case study of S-Burapa coffin
Authors: อุดมพร เฉลิมสกุลกิจ
Keywords: ตราสัญลักษณ์
ธุรกิจหีบศพ
งานศพ
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์องค์กร
logo
coffin business
funeral
identity
corporate identity
Issue Date: 2564
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: ธุรกิจเกี่ยวกับหีบศพ เป็นธุรกิจที่จำหน่ายหีบศพ รับจัดงานศพ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ธุรกิจเกี่ยวกับหีบศพของ ส. บูรพา หีบศพ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2534 ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานถึง 30 ปี ผู้วิจัยเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรในการปรับปรุงอัตลักษณ์องค์กรของ ส. บูรพา หีบศพ ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ชัดเจนขึ้น ทันสมัยขึ้น และทำให้แตกต่างจากธุรกิจที่ให้บริการในเครือเดียวกัน เพื่อแข่งขันกับตลาดในยุคปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจมียอดขายดีขึ้น มีกำไรที่ดีขึ้น และสามารถเป็นที่จดจำของผู้บริโภคได้ในอนาคต งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย (1) เพื่อสำรวจอัตลักษณ์องค์กรปัจจุบันของ ส. บูรพา หีบศพ (2) เพื่อเสนอแนะอัตลักษณ์องค์กรของ ส. บูรพา หีบศพ ผ่านการออกแบบเพื่อการสื่อสาร (3) เพื่อนำเสนอทางการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรของธุรกิจเกี่ยวกับหีบศพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าของกิจการ การสำรวจภาคสนาม การศึกษาเอกสาร และทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้แบบสอบถามกับบุคคลทั่วไปแบบออนไลน์ในการรวมรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์องค์กรของธุรกิจเกี่ยวกับหีบศพในปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรของธุรกิจเกี่ยวกับหีบศพประกอบด้วย การออกแบบอัตลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาผ่านการออกแบบเพื่อการสื่อสาร เช่น การออกแบบตราสัญลักษณ์ การใช้สี และการออกแบบหน้าร้าน นอกจากนั้นผู้วิจัยยังพบว่าอัตลักษณ์เชิงพฤติกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างอัตลักษณ์องค์กรของธุรกิจเกี่ยวกับหีบศพ เพราะเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้บริโภคได้โดยตรงได้จาก การผลิตสินค้า การขายสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย และการให้บริการของพนักงาน ทั้งนี้ การเสนอแนวความคิดในการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรของธุรกิจเกี่ยวกับหีบศพควรออกมาไปในแนวทางที่ดี และไม่ควรแสดงความเศร้าหมอง เพื่อช่วยสร้างพลังบวกให้กับผู้บริโภคที่เพิ่งเกิดการสูญเสีย
The coffin business is about the selling of coffins, funeral arrangements and related activities to facilitate consumers. S-Burapa Coffin was established in 1991, which had been a long period of 30 years. I consider it time to develop S-Burapa Coffin's corporate identity to have a better, clearer, more modern image, and make it to differentiate similar businesses to compete with the current market, increase sales volumes and high profits, and build a strong brand and be memorable by consumers in the future. This qualitative research aims (1) to explore the corporate identity of S-Burapa Coffin, (2) to recommend the corporate identity of S-Burapa Coffin through communication design and (3) to find guidelines for the design of corporate identities about the coffin. The qualitative research employs in-depth interviews, surveys, documents, theories, and related research, including the online questionnaire with individuals to collect information about the corporate identity of coffin businesses. The study found that the guidelines for designing corporate identity for the coffin business create an identity visible through design for communication such as logo design, colour scheme, and façade design. In addition, the analysis shows that behaviour identity is involved with creating the corporate identity of the coffin business. It can be directly connected to consumers from the production and selling of goods, distribution channels, and staff service. Likewise, the idea of designing the corporate identity of the coffin business should express positively and not show sadness to build positive energy for consumers on the loss of their loved one.
Description: วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--สาขาวิชาการบริหารจัดการออกแบบภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2564
Subjects: หีบศพ
ส. บูรพา หีบศพ
พิธีศพ -- ธุรกิจ
อุตสาหกรรมหีบศพ
พิธีศพ -- ค่าใช้จ่าย
พฤติกรรมผู้บริโภค
โฆษณา -- ชื่อตราผลิตภัณฑ์
Advisor(s): สดานุ สุขเกษม
ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4926
Appears in Collections:Theses
Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
udomporn_chal.pdf18.15 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback