DSpace
 

DSpace at Bangkok University >
Graduate School >
Master Degree >
Theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3658

Title: การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจร้านคาราโอเกะแบบครบวงจรในกรุงเทพมหานคร
Other Titles: The creation of value-added for karaoke business in Bangkok city
Authors: ธนาพร ถึงคุณ
Keywords: การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ธุรกิจร้านคาราโอเกะ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจ และความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้านคาราโอเกะแบบครบวงจรในกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ความคิดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการสถานบริการ คาราโอเกะแบบครบวงจร ตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการสถานบันเทิงคาราโอเกะแบบครบวงจรในกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ราย และนักท่องเที่ยวที่เคยใช้บริการสถานบันเทิงคาราโอเกะแบบครบวงจรในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ราย โดยผู้วิจัยใช้การเลือกตัวอย่างตามความสะดวก เครื่องมือคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในวัยทำงานตอนต้นอายุ 24-29 ปี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ย 15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน ประกอบชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ในด้านพฤติกรรมพบว่า ผู้มาใช้บริการนิยมใช้บริการห้องคาราโอเกะแบบห้องส่วนตัว ช่วงเวลาที่เริ่มเข้ามาใช้บริการ คือ 19.00 น. – 20.00 น. โดยใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ชั่วโมงในการเข้าใช้บริการแต่ละครั้ง นิยมสั่งอาหารประเภทอาหารทานเล่น และเครื่องดื่มประเภทเบียร์ แนวทางการเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจคาราโอเกะแบบครบวงจร ได้แก่ การกำหนดรูปแบบคุณภาพของการบริการคาราโอเกะ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับรูปแบบและพฤติกรรมการมาใช้บริการร้านคาราโอเกะของกลุ่มเป้าหมาย สามารถเพิ่มเมนูอาหาร และการบริการเพื่อให้ลูกค้าใช้เวลาอยู่ในร้านคาราโอเกะนานขึ้น โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ลูกค้าจะได้รับ มุ่งเน้นการออกแบบที่ให้ความโดดเด่น สร้างการรับรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์ก็จะสามารถทำให้ธุรกิจคาราโอเกะประสบความสำเร็จ รวมถึงตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าอีกทางแก่ธุรกิจ
This research aims to study the value added approach for businesses and the competitive advantage of the integrated karaoke business in Bangkok. It is studied the demographic characteristics and tourists behavior of selecting a karaoke entertainment service. Questionnaire was used to collect from 3 karaoke entrepreneurs and 400 tourists who have used karaoke entertainment shop in Bangkok. Statistics used in were percentage, mean, standard deviation and analysis of variance. The majority of the sample was male. Thay are young adult aged 24-29 years old and single status. They worked as employees in private company and had income around 15,000 – 30,000 bahts per month. The results showed that the behavioral using of karaoke was using private room. They came in 7 – 8 p.m. which was almost used more than 1 hour to access the service. They mostly ordered appetizer and beer. The value-added approach to karaoke business is to set the quality of karaoke services with quality facilities and consistent with the lifestyle of the target groups with regard to value and new experiences that customers will receive. Focusing on the design that gives prominence through online social media that has contributed to the successful karaoke business. Including customer satisfaction monitoring at all times, it is considered an additional benefit to the business.
Description: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560
Advisor(s): ภูเกริก บัวสอน
ดวงธิดา นันทาภิรัตน์
URI: http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3658
Appears in Collections:Theses
Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
thanaporn.thun.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback